Årsmöte 01-02-05   Klicka här för bild

Protokoll fört vid årsmöte för SeniorNet, 

Norrköping.

Tid:               2001-02-05
Plats:            ProNova, Akademikern
Närvarande: Ett 30-tal medlemmar hade mött upp.

Ordföranden, Lars Söderholm, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Till ordförande för mötet valdes Lars Söderholm och till sekreterare valdes Eivy Johansson.

Till justeringsmän valdes Åke Stäwell och Marianne Karlsson.

Kallelse till årsmötet hade utgått enligt stadgarna.

Styrelsens årsredovisning föredrogs, varvid nämndes:

Öppet-hus-verksamheten och ökat medlemsantal, nu ca 200 medelmmar

Kursverksamheten, 60-80 deltagare i olika kurser

SeniorSurfdagen på biblioteken i Norrköping och Söderköping

Våra sponsorer
Fastighetsägaren Ateneum,
ProNova Knowledge Ecology and SiendePark
Hermelin Research AB

Kontakten med kommunalrådet Gunnel Gennebäck

Kommande årsmöte med riksorganisationen i Stockholm

Tack till alla frivilliga och ideella insatser för föreningen.

För vidare information hänvisas till bilaga nr 1, årsredogörelse. (nedan på denna sida)

Föreningens ekonomi redovisades och framgår av bilaga 2, balans- och resultaträkning, vilket godkändes av mötet.

Revisorernas rapport lämnades av Paul Nykvist och årsmötet beslöt lämna styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Arne Enocsson föredrog budgeten för 2001, vilken framgår av bilaga 3. Årsavgiften föreslås oförändrad tills frågan beslutats på riksnivå.

Arvoden utgår icke med undantag för parkeringsavgift 20:- för värdar och handledare till studiecirklar.

Antalet styrelsemedlemmar förslås ökas från 9 till 10, och med suppleanter på alla poster, vilket godkändes av mötet.

Till ordinarie ledamöter valdes på 1 år:
Lars Söderholm, ordförande
Lars-Eric Dahlman
Arne Enocsson
Bengt Eriksson
Marianne Karlsson
Nils Malmling
Ingvar Sigfridson
Boris Sjö
Stig Olof Svensson
Eivy Johansson, sekr.

Till suppleanter på 1 år valdes:
Knut Ekström
Ann-Mari Ekström
Gun Olsson
Bengt O Johansson
Marianne Ljungberg
Gull Morén
Åke Stäwell
Thure Sundholm
Georg Speer
Erik Wistenius

Till revisorer omvaldes: Paul Nykvist och Ilse Hultman.

Valberedningen föreslogs bestå av två personer, sammankallande Lennart Klintestam samt Ilse Hultman.

Styrelsens förslag:

Klubbens stadgar ändras enligt förslag, bilaga 4, (ändrad enligt mötets beslut) med reservation för vad som kommer att beslutas vid riksföreningens årsmöte ang rutiner för medlemsavgiften. Stadgeändring kräver beslut från två årsmöten och kommer därför att tas upp även vid nästa årsmöte.

Årsmöte för riksföreningen kommer att hållas den 29 mars, varvid 1 medlem per 100 kommer att kallas. Mötet beslöt att ordföranden och sekreteraren skulle representera klubben.

Årsmötet beslöt att protokollet ska presenteras på klubbens hemsida på internet, skickas med e-post samt finnas tillgängligt på klubblokalen men av kostnadsskäl inte skickas per post.

Medlemmarna uppmanades att kontrollera sina e-postadresser i liggaren på klubblokalen.

15. Ordföranden avslutade mötet, tackade för intresset och engagemanget och tackades själv med en varm applåd.

Norrköping 2001-02-05

Vid protokollet

Eivy Johansson, Lars Söderholm, ordförande

Justerare:

Åke Stäwell Marianne Karlsson