Årsmöte 02-04-23

Protokoll fört vid årsmöte för SeniorNet, 

Norrköping. 

Tid: 2002-04-23 

Plats: ProNova, Resursen

Närvarande: Ett 20-tal medlemmar hade mött upp.

 

1.                       Ordföranden, Lars Söderholm, öppnade mötet och

           hälsade alla hjärtligt välkomna.

 

2.                        Till ordförande för mötet valdes Lars Söderholm och

           till  sekreterare valdes Eivy Johansson.

3.                       Till justeringsmän valdes Eva Johansson och Marianne Karlsson.

4.        Röstlängd upprättas vid behov.

5.        Kallelse till årsmötet hade utgått enligt stadgarna.

6. a)    Stig Olof Svensson redogjorde för klubbens ekonomi enligt ./.bilaga 1, Resultat och            balansräkning.

           Det noterades, att vi till mitten av april har 50.250:- (inkl ränta) på likviditetsfonden (3,5%) och ca 7000 kr på vårt checkkonto (0,1%) samt att vi i budgeten avsatt 40.000:- till en hyresfond för eventuell framtida hyra.  En diskussion uppstod om förfarandet med hyreskontrakt.  Man beslutade att låta ärendet vila.

Kassören och ordföranden får var och en för sig disponera föreningens medel för föreningens ändamål.  

6. b)      Ordföranden föredrog årsberättelsen, i huvudsak enligt årsberättelsen som bifogats till kallelsen till dagens möte.

 

             Dessutom redogjorde han för Mattias Ottossons besök hos oss den 19 april och vad som framkommit beträffande kommunala bidrag.  Även Östergötlands Folkblad och ProNova-tidningen var närvarande.

 

Vidare redogjorde han för SeniorNet Swedens årsmöte i Stockholm den 15 april 2002, varvid vår lokalförening var representerad av 4 styrelsemedlemmar.  Därifrån rapporterades bl a:

att ca 190 medlemmar deltog, varav ca 180 från stockholmsområdet.

att 24 motioner lämnats in och behandlats.

att  riksföreningens ekonomi f n icke är tillfredsställande.

att tre styrelseledamöter avgått under året.   

att  generalsekreteraren blivit  uppsagd.

att  ingen ändring av medlemsavgiften beslutades.

 

I samband med behandlingen av motionerna uppstod en livlig diskussion om Representativ demokrati med avseende på deltagande i riksföreningens årsmöte i förhållande till klubbarnas storlek.  Detta förslag behandlas i riksföreningens förslag till nya stadgar. 

Vidare beslutades om rådgivande omröstning på nätet.

 

Våra medlemmar hänvisas för vidare information till SeniorNets hemsida, när protokollet publiceras och om då inloggningen på medlemssidorna fungerar.

 

Efter rapporten från Riksföreningens årsmöte uppstod en spontan diskussion om, huruvida vi som klubb ska kvarstå i riksföreningen.  Frågan hänfördes till Övriga frågor.

7.         Revisionsrapporten föredrogs av Eva Johansson.

8.         Årsmötet beslöt  lämna styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

9.          Den enligt bilaga 2 upprättade budgeten godkändes av årsmötet.

10.       Arvoden utgår icke, med undantag för parkeringsavgift 20:-för värdar och handledar     till       studiecirklar.                   

11.        Antalet ledamöter i styrelsen beslutades till 10 i enlighet med föregående årsmötes             förslag.

12.        Följande styrelseledamöter valdes:

           Omval ordinarie: 

           Lars-Erik Dahlman     le.dahlman@swipnet.se 

           Arne Enocsson          arneenoc@tiscali.se

           Eivy Johansson          eivy@stadsnet.com                                                           

          Marianne Karlsson      motti.karlsson@tjohoo.se

           Ingvar Sigfridson        ingvar.sigfridson@home.se

           Stig Olof Svensson stig.olof.svensson@telia.com  

           Lars Söderholm   lars.soderholm@swipnet.se

           Nyval ordinarie:           

           Marianne Ljungberg     011-127079@telia.com

           Knut Ekström              knut.e@brevet.nu

           Maja-Stina Malm         msmalm@hem.utfors.se

           Omval suppleanter:       

 

           Bengt O Johansson     bengt.johansson.aby@telia.com

 

           Gun Olsson               gho@telia.com

                                                          

           Åke Stäwell               akest@privat.utfors.se

           Georg Speer            georg.speer@telia.com

           Thure Sundholm        thure.sundholm@swipnet.se

           Erik Wistenius           erik.wistenius@tjohoo.se

           Nyval suppleanter         

           Göran Abrahamsson    glada@telia.com

           Sven Ebbe Carlsson     svenebbe9@telia.com

           Boris Sjö                 boris.sjo@swipnet.se

           Ragnar Widholm         ragnar.widholm@swipnet.se

  13.     Omval till revisor          

            Paul Nyqvist             paul.sm5cih@telia.com

           Nyval till revisor           

           Eva Johansson          eva.jonander@spray.se

           Nyval revisorssuppleant   

           Inga-Britt Eriksson      tibe@mbox302.swipnet.se

  14.     Till sammankallande i valberedningen valdes    

           Bengt Eriksson          011169577@telia.com

           och dessutom            

           Gunnel Träff och  Inga-Britt Eriksson     tibe@mbox302.swipnet.se         

  15.  Val av ombud till riksföreningens årsmöte samt suppleanter för dessa förrättades under          förhandenvarande omständigheter inte.

  16  Det vid föregående årsmöte framlagda förslaget om stadgeändring för klubben gicks          igenom och godkändes av årsmötet.                           

  17.        1. Under övriga frågor uppstod en livlig diskussion om klubbens anslutning till Riksföreningen med många positiva och negativa synpunkter.  Sammanfattningsvis beslutade mötet, att man ännu inte var mogen att fatta ett definitivt beslut och uppdrog åt styrelsen att arbeta vidare med frågan;  utvärdera SeniorSwedens årsmötesprotokoll, ställa krav på SNS så att de verkar för och får resultat som gynnar oss och andra lokala klubbar i landet, dessutom påverka SNS så att det nuvarande röstningsförfarandet ändras till ombudsval. Vår förening tar beslut om tillhörighet till riksföreningen till SNS nästa årsmöte.     

           2. Vår styrelse fick också i uppdrag att arbeta vidare med Norrköpings kommun för att  få bidrag till vår verksamhet.

  18.  Lars-Erik Dalman framförde mötets tack till styrelsen för det under året nedlagda arbetet.

  19. Ordföranden tackade för ett intresserat deltagande och förklarade mötet        avslutat.                              

Norrköping 2002-04-25

Vid protokollet

 

Eivy Johansson,                         Lars Söderholm, ordförande

Justerare:

 

Eva Johansson                                          Marianne Karlsson