Årsmöte 03-03-28

 

Protokoll fört vid årsmöte för SeniorNet, Norrköping.

Tid: 2003-03-28

Plats: ProNova

Närvarande: Se närvarolista        

1. Ordf. Lars Söderholm, öppnade mötet och hälsade alla hjärtligtvälkomna samt gav en återblick på våra medarbetares

   aktiviteter och insatser.

   Arne, Boris m fl har uppdaterat nya hemsidan.

   Vi har köpt en ny skrivare och fyra nya skärmar. Ekonomi tack vare sponsorerna, där fastighetsägaren är den största.

   Microsoft ska sponsra licenser för 10 Windows XP och 10 Office XP.

   Ett stort tack till alla medarbetare.

2. Till ordf. för mötet valdes Lars Söderholm och till sekreterare Lars-Eric Dahlman.

3. Till justeringsmän tillika rösträknare samt att jämte ordf. justera protokollet valdes Berndt Ivarsson och Ida Axén.

4. Närvarolistan beslöts godkännas som röstlängd.

5. Beslöts att årsmötet blivit behörigen utlyst.

6. Årsberättelsen har delgivits alla, kommenterades och godkändes.

   Kassören, Stig Olof Svensson, visade en bra uppställning över de ekonomiska transaktionerna. Resultatet var bra.

   Revisionsberättelsen godkände styrelsens och kassörens handlingar för det gångna året.

7. Fastställdes balans- och resultaträkning.

8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2002.

9. Kassörens förslag till budget för år 2004 kommenterades och godkändes.Beslöts att årsavgiften, kr 200, 

   ska vara oförändrad och helt tillfalla SenioNet Norrköping.

   Inga arvoden utgår, diskussion om ersättningar för resor och parkering hänsköts till första styrelsemötet.

11. Beslöts att styrelsen ska ha 10 ordinarie ledamöter och 10 suppleanter.

    Till ordförande valdes Lars Söderholm. 

    De nio övriga omvaldes:

    Lars-Eric Dahlman, Knut Ekström, Arne Enocsson, Eivy Johansson,Marianne, Karlsson, Marianne Ljungberg,

    Maja-Stina Malm, Ingvar Sigfridson, Stig Olof Svensson.

    Till suppleanter omvaldes: Göran Abrahamsson, Sven Ebbe Carlsson,Gun Olsson, Boris Sjö, Georg Speer, 

    Thure Sundholm, Åke Stäwell, Ragnar Widholm, Erik Wistenius. 

    Nyvaldes: Paavo Pusa.

   Till revisorer omvaldes: Paul Nykvist och Eva Johansson. 

   Som revisorssuppleant omvaldes: Inga-Britt Eriksson.

   Valberedningen omvaldes: Inga-Britt Eriksson (sammankallande), Gunnel Träff och Bengt Eriksson.

   Eftersom vi trots att vi utgått ur riksföreningen fortfarande har visst samarbete beslöts att utse delegater 

   vid styrelsemöte.

   Informerades om behovet av extra årsmöte för fastställande avbl. a stadgebeslut. Beslut härom tas på kommande 

   styrelsemöte.

   Ordf. påtalade behovet av nya möbler och bad deltagarna hjälpa till att hitta lämpliga billiga eller gratis kompletteringar.

   Sekr. framförde tack till alla aktiva, varefter ordf avslutade mötet.

   Norrköping 2003-04-01 Vid protokollet: 

   L-E Dahlman Ordförande: Lars Söderholm

 

  Justeras: ……………………… …………………………

  Lars Söderholm Ida Axén Berndt Ivarsson