Extra Årsmöte 03-05-07

Protokoll fört vid extra årsmöte förSeniorNet,

 Norrköping.

   Tid:

2003-05-07 kl 13.00

 

   Plats:

ProNova, Hus B, vån 4.

 

   Närvarande

20 medlemmar

Se närvarolista

 

 

 

1.       Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet.

2.       Dagordningen godkändes.  Till ordförande för mötet valdes Lars Söderholm loch till sekreterare Eivy Johansson

3.       Det fastställdes, att mötet var stadgeenligt utlyst.

4.       Till justerare valdes Marianne Ljungberg och Sven Svennestig sven.svennestig@delta.telenordia.se.

5.       Ordföranden rapporterade från SeniorNet Swedens årsmöte i Stockholm den 23 april 2003.
  
De strategiska målen för 2003 är att:

• Stärka ekonomin

• Göra SeniorNet Sweden bättre känt

• Förbättra internsamverkan

• Öka utbildningsverksamheten på bred front

Hemsidan har förbättrats och man hoppas att medlemsantalet i SeniorNet Sweden kommer att öka från 5275 till 6000. Alli Rejmegård omvaldes till ordförande.  6 av 8 medlemmar i den nya styrelsen är nyvalda. 

Ordföranden påpekade vissa fördelar för SeniorNet Norrköping med att kvarstå som klubb inom SeniorNet Sweden.

För vidare information bifogas Verksamhetsprogrammet för SeniorNet Sweden för 2003.

6.       På en förfrågan från Lars-Eric Dahlman svarade ordföranden, att vår Norrköpingsklubb fortfarande är med i SeniorNet Sweden, dock har vi per brev informerat SNS att vi gått ur riksföreningen vilket också våra nya föreningsbestämmelser visar. SNN hanterar nu också medlemsavgifterna själva med förfallodag pr årsskiftet.
Däremot är nu Helsningborgsklubben fristående.

Vad Norrköpingsklubben inte kan acceptera är rösträttsförfarandet, som missgynnar alla klubbar som inte bor i Stockholmsområdet.  Stötestenen är hur de icke klubbanslutna medlemmarna, som f n utgör 35 % av medlemsantalet i SeniorNet Sweden, ska kunna rösta.

7.       Mötet godkände de ändrade föreningsbestämmelserna, som tidigare godkändes på det extra årsmötet den 6 december 2002.

8.       Under punkten Övriga frågor noterades att:

a.        vår ekonomiska ställning i SeniorNet Norrköping är god, beroende dels på inbetalda medlemsavgifter från 300 medlemmar, dels den omfattande kursverksamheten, som genomförts av ideellt arbetande ledare.

b.        Microsoft Sweden gett oss tillgång till 10 licenser för Windows XP Professional och 10 licenser för Microsoft Office XP, tillsammans motsvarande ett värde av 70.000:-

c.        vår maskinpark kompletterats med 4 nya och 2 begagnade datorer

d.        i samband med kompletteringar har vissa uppgraderingar skett

e.        det ska även i fortsättningen från ledig partition i dator nr 5 finnas möjlighet att visa Windows 98 för att kunna göra jämförelser

f.          en utbildnings-CD finns för självstudier av Microsoft Office XP Step by Step och inlagd på datorerna

g.        tematräffar föreslogs för t ex information om datorsäkerhet, hämtning av program o s v, ev.  en påbyggnadskurs på tidigare Internetkurs.

h.        kvarstående frågor kommer att tas upp vid möte i augusti med värdar och kursledare.

9.       Ordföranden tackade alla närvarande för ett intresserat deltagande och avslutade mötet.

Norrköping 2003-05-08

Vid protokollet

 

Eivy Johansson, sekr.                                                    Lars Söderholm, ordf.

Justering:

 

Marianne Ljungberg                                                       Sven Svennestig