Årsmöte 04-03-12

SeniorNet, Norrköping

Protokoll fört vid årsmöte för SeniorNet, Norrköping.

Tid:

2004-03-12 kl 13.30

Plats:

ProNova, Modemet

Närvarande

Förutom ordföranden, Lars Söderholm,

39 medlemmar enligt bil 1.

Deltagarlista; se i lokalen

 

1.      Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.  Han hänvisade sedan i huvudsak till  verksamhetsberättelsen, som sändes ut till alla medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet.  Han nämnde särskilt:

o       De nyinvesteringar som gjorts i form av datorer och program

o       Kursverksamheten, som omfattat ca 350 medlemmar

o       Att drygt 2000 besök noterats i vår gästbok

o       Att vi vid årsskiftet var drygt 320 medlemmar

o       Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan, som varit positivt för båda parter

o       Surf-dagen, som genomfördes enligt planerna

o       Att samarbete med Östergötlands Genealogiska Förening tagits upp

o       Att styrelsen haft 6 protokollförda möten samt att fyra planeringsmöten och ett flertal arbetsmöten genomförts.


Vidare tackade han våra största sponsorer fastighetsägaren Ateneum, DotCom Solutions AB samt Microsoft och framförallt för de insatser som gjorts av våra egna medlemmar såsom underhållsarbete, cirkelledar-  och värdskap

2.      Till ordförande för mötet valdes Lars Söderholm och till sekreterare Eivy Johansson.

3.      Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Guy Winkfield guywin@tiscali.se och Svenebbe Carlsson svenebbe9@telia.com.
 

4.      Bifogad deltagarlista gäller som röstlängd.

5.      Kallelse till årsmötet hade utgått enligt stadgarna.  Dagordningen godkändes.

6.      Kassören, Stig Olof Svensson, redogjorde för föreningens ekonomi enligt följande bilagor, nr 2  Resultaträkning -03.doc och nr 3 Budget -04.doc.  

7.      Balans- och resultaträkningen fastställdes.

8.      Revisorernas rapport lämnades av Paul Nykvist enligt bilaga nr 4 Revisionsberättelse.doc, varefter årsmötet beslöt  lämna styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

9.      Årsavgiften föreslogs oförändrad under nästkommande år.

10.  Till funktionärerna utgår inga arvoden med undantag för parkeringsavgift 30:- för värdar och för ledare till studiecirklar samt för resor i föreningens tjänst.

11.  Antalet ledamöter beslutades även i fortsättningen vara 10  och 10 suppleanter.

12.  Vid val av ordförande, övriga styrelseledamöter och ersättare, beslutade mötet enligt valberedningens förslag, att omval sker för samtliga ledamöter utom Erik Wistenius, som ersätts av Irma Sandberg.  Som ny medhjälpare till kassören valdes Åke Stävell.

Styrelsen får därmed följande utseende:

ordinarie ledamöter
Lars Söderholm, ordf.                 lars.soderholm@swipnet.se

     Eivy Johansson, sekr.                  eivy@semera.se

     Lars-Eric Dahlman                       le.dahlman@swipnet.se

     Arne Enocsson                            arneenoc@tiscali.se

     Knut Ekström                              knut.e@brevet.nu

     Marianne Karlsson                      marianne.karlsson3@comhem.se

     Marianne Ljungberg                     011-127079@stahl.nu

     Maja-Stina Malm                         msmalm@hem.utfors.se

     Ingvar Sigfridson                         kis1@home.se

     Stig Olof Svensson                      stig.olof.svensson@telia.com

     Suppleanter

     Göran Abrahamsson                   gabrahamsson@telia.com

Svenebbe Carlson                       svenebbe9@telia.com

     Gun Olsson                                gho@telia.com

     Paavo Pusa                                pip@tele2.se

     Irma Sandberg                            irma.sandberg@telia.com

     Boris Sjö                                    boris.sjo@telia.com

     Georg Speer                              georg.speer@telia.com

     Thure Sundholm                          thure.sundholm@swipnet.se

     Åke Stäwell                                akest@privat.utfors.se

     Ragnar Widholm                         ragnar.widholm@swipnet.se

                                     

13.  Revisorer Paul Nykvist paul.sm5cih@telia.com och Eva Johansson eva.johansson@zeta.telenordia.se samt revisorssuppleant Inga-Britt Eriksson tibe@mbox302.swipnet.se omvaldes.

14.  Att ingå i valberedningen utsågs Börge Andersson, borge.an@telia.com , Göran Tränk  gtrank@telia.com och Bo Johansson bogejo@semera.se.  Sammankallande utses inom gruppen
 

15.   Walter Norman föredrog sin egen dikt, en aktuell datatravestering av Viktor Rydbergs Tomten.   Han tackades med en varm applåd.

16.  Ordföranden tackade såväl för ett intresserat deltagande i mötet som för allt frivilligt och ideellt arbete, som lagts ned för föreningen under året.  Även han tackades med en varm applåd.
 

Norrköping 2004-03-13

Vid protokollet

 

Eivy Johansson, sekr.                                Lars Söderholm, ordf.

 

Justeringsmän:

 

 

Guy Winkfield                                               Svenebbe Carlsson