Årsmöte 05-03-11

S

SeniorNet, Norrköping
  

Protokoll fört vid årsmöte för SeniorNet, Norrköping.
 

Tid:

2005-03-11 kl 09.00

Plats:

ProNova, lokal Modemet

Närvarande

Förutom ordföranden, Lars Söderholm,

41 medlemmar enligt bilaga 1.  

1.   Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet för det 7:e verksamhetsåret. 

2.   Till ordförande för mötet valdes Lars Söderholm  och till sekreterare Eivy Johansson.

3.   Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Marianne Ljungberg och Marianne Karlsson

4.   Bifogad deltagarlista kan vid behov gälla som röstlängd. 

5.   Kallelse till årsmötet hade utgått enligt stadgarna.  Dagordningen godkändes.

6.   Styrelsens årsredovisning för 2005 presenterades och godkändes. Balans- och resultaträkningen fastställdes enligt bilaga 2,  Resultaträkning.
Revisionsberättelsen lästes upp av Paul Nykvist, revisor.

7.   Mötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för år 2004.

8.   Årsavgiften föreslogs oförändrad till Skr 200:- under nästkommande år, 2006.

9.   Till funktionärerna utgår inga arvoden.

10. Antalet ledamöter beslutades även i fortsättningen vara 10 inkl ordföranden och 10 suppleanter.

11. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag beträffande val av ordförande, övriga styrelseledamöter och ersättare.  Som ny ordinarie ledamot ingår nu Åke Stävell, tidigare suppleant och som suppleant ingår Eva Johansson.  Styrelsens sammansättning  framgår av bilaga nr 3, Styrelse 2005.

12. Som ny revisor ingår Bror Hult och som ny suppleant Per Olov Engstrand Paul Nykvist kvarstår.

13. Mötet röstade för omval av valberedningen, nämligen Börge Andersson  sammankallande, Göran Tränk samt Bo Johansson.

14. Ett ärende som styrelsen förelade mötet var, att man planerar att testa en ny dator med mycket enkla funktioner.  Styrelsen har tagit kontakt med Microsoft i frågan.  Närmare information om datorn finns på www.victoria.dk.

15. På förslag från valkommitten beslutade mötet att stadgarna §7 skall ändras från:

§ 7 Styrelsen och dess uppgifter
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella övriga funktionärer
Styrelsens uppgifter är
att leda och utveckla föreningsarbetet
att upprätta budget
att till årsmötet framlägga årsredovisning bestående av verksamhetsberättelse inklusive balans- och resultaträkningar
att bistå och övervaka de projekt som drivs av föreningen
att föreslå årsavgifter för påföljande år
att handlägga medlemsfrågor
Styrelsen kan under mandatperioden inbjuda experter och representanter för intresseorganisationer som referensgrupp.
Styrelsen beslutar hur föreningens eventuella medlemskap i Seniornet Sweden skall utformas och genomföras.

till:

§ 7 Styrelse.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst 7 och högst 10 ledamöter. Ordföranden utses för ett år. Styrelseledamöter, revisorer och suppleanter utses för två år dock att vid val första gången halva antalet utses för ett år.

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övrig erforderliga funktionärer.

Styrelsens uppgifter är:
att leda och utveckla föreningsarbetet
att upprätta budget
att till årsmötet framlägga årsredovisning bestående av verksamhetsberättelse inklusive balans- och resultaträkningar
att bistå och övervaka de projekt som drivs av föreningen
att föreslå årsavgifter för påföljande år
att handlägga medlemsfrågor
Styrelsen kan under mandatperioden inbjuda experter och representanter för intresseorganisationer som referensgrupp.
Styrelsen beslutar hur föreningens eventuella medlemskap i Seniornet Sweden skall utformas och genomföras

Avsikten med ändringen är att säkerställa kontinuiteten för styrelsen.

För en slutgiltig stadgeändring tas ärendet upp även på nästa årsmöte.

 

16. Ordföranden tackade såväl för ett intresserat deltagande i mötet som för allt frivilligt och ideellt arbete, som lagts ned för föreningen under året.

Norrköping 2005-03-14

Vid protokollet 

Eivy Johansson, sekr.                                                    Lars Söderholm, ordf.

 Justeringsmän:

Marianne Karlsson                                                         Marianne Ljungberg

Efter årsmötet informerade Caisa Forssell  från Norman Data  i Norrköping  om datasäkerhet; trojaner, virus och spionprogram och hur man skyddar sig mot dessa.  Hon gav oss också rådet, att aldrig spara ett lösenord i datorn, t ex i ett Word-dokument.

Vidare visades en PowPoint-presentation, gjord av Göran Abrahamsson, över vår SeniorNet-förening.

Båda inslagen blev mycket uppskattade.

Bilaga 2 , Resultat och balansräkning samt

bilaga 3, Styrelsens sammansättning samt övriga funktionärer  Se nedan bifogas detta protokoll som bilagor till e-post. 

Bilaga 1, Deltagarförteckningen och detta protokoll finns tillgänglig i original i vår föreningslokal.

 

www.seniorit.se                                                                           Bilaga nr 3

 Funktionärer i SeniorNet Norrköping 2005.

 Styrelse,                   Lars Söderholm, ordf.   
ordinarie                      Eivy Johansson, sekr.   
                                   Lars-Eric Dahlman        
                                   Arne Enocsson             
                                   Knut Ekström               
                                  
Marianne Karlsson        
                                   Marianne Ljungberg      
                                   Maja-Stina Malm          
                                   Ingvar Sigfridson          
                                   Åke Stäwell, kassör      

suppleanter                 Göran Abrahamsson      
                                   Eva Johansson             

                                   Svenebbe Carlson         
                                   Gun Olsson                 

                                   Paavo Pusa                  
                                   Irma Sandberg             
                                   Boris Sjö                     
                                  
Georg Speer                
                                   Thure Sundholm           
                                   Ragnar Widholm          

Revisorer                  Paul Nykvist                
                                  
Bror Hult                     
                                   Per Olov Engstrand   suppleant 

Valberedning               Börge Andersson, sammankallande 
                                  Göran Tränk           m
                                  Bo Johansson           e

Kursledare                   Göran Abrahamsson a.com
                                   Martin Bensner            
                                   Svenebbe Carlson         sm

                                   Per Olof Engstrand       
                                   Arne Enocsson @spray.se
                                   Knut Ekström              
                                   Bengt Erik1169577@telia.com
                                   Inga-Britt Eriksson     
                                  
Ulla Hedberg               
                                   Ruben Henriksson        

                                   Eva Johansson           et
                                  
Marianne Karlsson  3@
                                   Marianne Ljungberg  .nu
                                   Björn Malmström      om
                                   Boris Sjö                     

                                   Georg Speer                
                                   Thure Sundholm           
                                   Sven Svennestig          
                                   Åke Stävell                  
                                   Gunnel Träff            
se
                                   Göran Tränk            
m
                                   Birgitta Wahrby       m
                                   Ragnar Widholm          

                                   Sven Erik Wiklund        

Värdar   månd           Eva Johansson         
                                   Marianne Ljungberg  
                 tisd             Ingvar Sigfridson      
                                   Paavo Pusa              
                 onsd            Ragnar Widholm       
                                   Irma Sandberg             
                 torsd           Sven-Erik Wiklund        

                                   Marianne Karlsson     
                                   Maja-Stina Malm       e
                                   Ragni Lundkvist