Årsmöte 06-03-03         Klicka här för bilder

NorrköpinSeniorNet, Norrköping

www.seniorit.se  

Protokoll fört vid årsmöte för SeniorNet, Norrköping.
 

Tid:

2006-03-03 kl 10.00

 

Plats:

ProNova, lokal Nätverket  

 

Närvarande

Förutom ordföranden, Lars Söderholm,

55 medlemmar enligt bilaga 1. Finns endast tillgänglig i klubblokalen.

 

 

 

 

Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet för det 7:e verksamhetsåret.
I sitt välkomstanförande redogjorde han för årets verksamhet på i korthet följande sätt:

o       Cirka 450 medlemmar har deltagit i kursverksamheten, som kunnat utökas genom inköp av 10 st bärbara datorer.  Därigenom har kurser även kunnat hållas i andra lokaler än föreningslokalen.

o       Ca 3.500 besökande har noterats i gästboken under året.

o       Antalet medlemmar har under året varit 450.

o       Slutligen tackade han alla funktionärer i framförallt kursverksamheten och ÖppetHusverksamheten för allt ideellt arbete som har lagts ned genom vilket föreningen haft ett synnerligen framgångsrikt verksamhetsår.

1.       Efter sitt inledningsanförande öppnade ordföranden Lars Söderholm årsmötet och hälsade alla välkomna.

2.       Till ordförande för mötet valdes Lars Söderholm  och till sekreterare Eivy Johansson

3.       Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Maja-Stina Malm och Eva Johansson

4.       Deltagarlista, bilaga nr 1, kan vid behov gälla som röstlängd. 

5.       Kallelse till årsmötet hade utgått enligt stadgarna.  Dagordningen godkändes.

6.       Styrelsens årsredovisning för 2005 presenterades och godkändes.
Revisionsberättelsen, bilaga 2,  lästes upp av
Paul Nykvist, revisor.

7.       Balans- och resultaträkningen fastställdes enligt bilaga nr 3, liksom budget för 2006, bilaga nr 4.

Ett önskemål framställdes, att årsredovisningen vid nästa årsmöte skulle skickas ut tillsammans med kallelsen. Önskemålet kommer att beaktas.

8.       Mötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för år 2005.

9.       Årsavgiften föreslogs oförändrad till Skr  200:- under nästkommande år, 2007.

10.  Till funktionärerna utgår inga arvoden.

11.  Antalet ledamöter beslutades även i fortsättningen vara 10 inkl ordföranden och 10 suppleanter.

12.  Mötet beslutade att välja ordförande, övriga styrelseledamöter och ersättare enligt valberedningens förslag:

Ordförande för 1 år                                                  Lars Söderholm

Styrelseledamötet för 1 år                                       Bror Hult
                                                                                 Eva Johansson
                                                                                 Georg Speer
                                                                                 Marianne Ljungberg
                                                                                
Styrelseledamöter för 2 år                                       Eivy Johansson
                                                                                 Ingvar Sigfridson
                                                                                 Knut Ekström
                                                                                 Marianne Karlsson
                                                                                 Maja-Stina Malm

Suppleanter för 1 år                                                 Gun Olsson
                                                                                 Thure Sundholm
                                                                                 Svenebbe Carlsson
                                                                                 Ragnar Widholm
                                                                                 Sonja Övén

Suppleanter för 2 år                                                 Paavo Pusa
                                                                                 Arne Enocsson
                                                                                 Göran Abrahamsson
                                                                                 Boris Sjö
                                                                                 Irma Sandberg

13.  Likaså beslutade mötet välja revisorer enligt valberedningens förslag:

Revisor för 1 år                                                        Per-Olov Engstrand
Revisor för 2 år                                                        Paul Nykvist
Revisorsuppleant för 2 år                                        Bertil Andersson

14.  Mötet röstade även för omval av valberedningen, nämligen
                                                                                 Börge Andersson  sammank.
                                                                                 Göran Tränk samt
                                                                                 Bo Johansson.

15.  Ärenden som styrelsen förelägger mötet.

a.       Ordföranden framlade styrelsens förslag om att årsmötet ska kunna tilldela medlemmar eller utomstående, som gjort förtjänstfulla insatser för föreningen utmärkelsen ”hedersmedlem”.

Mötet beslutade bifalla förslaget.

b.       Ändring av stadgarna.
Ändringarna av stadgarna redovisas i bilaga nr 5.

Mötet beslutade med minst två tredjedels majoritet att godkänna stadgeändringen.

c.        Ordföranden framlade styrelsens förslag att utse Lars-Eric Dahlman till föreningens första hedersmedlem för sitt initiativ och sitt arbete med att grunda föreningen.

Mötet beslutade tillstyrka förslaget.

16.   Övriga ärenden

a.       Ett förslag framkom om att Bill Gates skulle utses till hedersmedlem i föreningen.
Mötet biföll förslaget
med motiveringen att Bill Gates, som genom Microsofts satsning på äldre personer med kapitalbidrag och datorprogram på ett utomordentligt sätt främjat föreningens intresse. Brev skall i samråd med förslagsställaren skrivas till Bill Gates.

b.       Björn Malmström informerade om sin verksamhet och möjligheter att hjälpa till vid dataproblem för medlemmarna.

c.        Medlemmarna diskuterade kursverksamheten, varvid olika förslag framkom som kommer att beaktas i framtiden.

17.  Ordföranden tackade för det intresserade deltagandet och avslutade mötet.

Norrköping 2006-03-07

Vid protokollet

 

 

Eivy Johansson, sekr.                                                    Lars Söderholm, ordf.

 

Justeringsmän:

 

 

Maja-Stina Malm                                                            Eva Johansson

 

Bilaga 1, Deltagarförteckningen och detta protokoll i original finns tillgänglig i vår föreningslokal.