Årsmöte 07-03-16  

 

SeniorNet, Norrköping

Protokoll fört vid årsmöte för SeniorNet, Norrköping.

Tid: 2007-03-16 kl 09.00  
Plats: ProNova, lokal Nätverket  
Närvarande Förutom ordföranden, Lars Söderholm,

60 medlemmar enligt bilaga 1. som finns tillgänglig i klubblokalen.

 

 

 

Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet. I sitt inledningsanförande noterade han med tillfredsställelse, att närmare 10 % av medlemmarna hade hörsammat kallelsen.

Han  hänvisade också till de senaste rönen om äldre människors livsföring, att det är gynnsamt för både kropp och själ att ägna sig åt olika aktiviteter.

Vidare beklagade han, att ingen från kommunen visat intresse för föreningens aktiviteter och heller inte velat närvara vid årsmötet

Beträffande verksamheten under året hänvisade han till verksamhetsberättelsen och nämnde dessutom det stigande intresset för släktforskning.

Därefter visades information om utvecklingen under åren 1998-2007 enligt följande:
Medlemsutvecklingen bilaga 2
Antal besökare/år bilaga 3
Antal besökare/månad bilaga 4
Antal kursdeltagare och kurser/år bilaga 5

Han redogjorde också för de förhandlingar, som förts de senaste dagarna mellan föreningen och fastighetsbolaget Klövern om flytt till nya lokaler i samma våningsplan som den nuvarande lokalen. En planlösning med föreslagen möblering visades.

Föreningen upprätthåller de goda kontakterna med Microsoft, som hitintills sponsrat oss med dataprogram. Uppgradering av Windows XP till Vista kommer så småningom att bli aktuellt.

Slutligen tackade han alla medlemmar som på något sätt bidragit till den framgångsrika utvecklingen. Utan detta ideella arbete hade föreningen inte kunnat genomföra den omfattande utbildning, som kommit så många äldre medlemmar i kommunen till del. Han vädjade också till andra medlemmar, att efter hand ersätta de funktionärer, som av olika anledningar inte kan fortsätta med sitt arbete.

Efter sitt inledningsanförande öppnade ordföranden Lars Söderholm årsmötet och hälsade alla välkomna.

Till ordförande för mötet valdes Lars Söderholm och till sekreterare Eivy Johansson

Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Göran Abrahamsson och Marianne Karlsson.

Deltagarlista, bilaga nr 1, kan vid behov gälla som röstlängd.

Kallelse till årsmötet hade utgått enligt stadgarna. Dagordningen godkändes.

Styrelsens årsredovisning för 2006 med
Resultat och Balansräkning enligt bilaga 6
samt Resultatbudget enligt bilaga 7
föredrogs. I Resultatbudgeten har under kolumnen A visats förhållandena innan beslut fattades om flyttning och under kolumnen B efter det att beslutet fattats.
Enligt önskemål vid förra årets årsmöte har årsredovisningen skickats ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen.

Revisionsberättelsen, bilaga 8, föredrogs av Paul Nykvist, revisor.

Balans- och resultaträkningen fastställdes enligt punkt 6 ovan.

Mötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för år 2006.

Årsavgiften föreslogs oförändrad till Skr 200:- under nästkommande år, 2008.

Till funktionärerna utgår inga arvoden.

Antalet ledamöter beslutades även i fortsättningen vara 10 inkl ordföranden och 10 suppleanter.

Mötet beslutade att välja ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag, bilaga 9:

Ordförande för 1 år Lars Söderholm (omval)

Styrelseledamöter för 2 år Bror Hult (omval)
Eva Johansson (omval)
Georg Speer (omval)
Marianne Ljungberg (omval)

Suppleanter för 2 år Thure Sundholm (omval)
Ragnar Widholm (omval)
Sonia Övén (omval)
Eine Wallberg (nyval)
Martin Bensner (nyval)

Revisor för 2 år Per-Olov Engstrand (omval)

- - - - - - - - - - - - - - - -

Kvarstående i styrelsen med ett år kvar av mandattiden:

Styrelseledamöter för 1 år Eivy Johansson
Ingvar Sigfridson
Knut Ekström
Marianne Karlsson
Maja-Stina Malm


Suppleanter för 1 år Paavo Pusa
Arne Enocsson
Göran Abrahamsson
Boris Sjö
Irma Sandberg

Likaså kvarstår följande revisorer med ett år kvar av mandattiden.

Revisor för 1 år Paul Nykvist
Revisorsuppleant för 1 år Bertil Andersson

Mötet röstade för omval av valberedningen, nämligen
Börge Andersson sammank.
Göran Tränk
Bo Johansson
.

Ärenden som styrelsen förelägger mötet.
Eine Wallberg, ansvarig i utbildningsgruppen, redogjorde kort för gruppens arbete, kommande kurser samt det goda samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan, vilka nu bidrar med administrationen av kursanmälningar.

Några övriga ärenden förekom inte.

Ordföranden tackade för det intresserade deltagandet och avslutade mötet.

Norrköping 2007-03-16

Vid protokollet

Eivy Johansson, sekr. Lars Söderholm, ordf.

Justeringsmän:

Göran Abrahamsson Marianne Karlsson

Detta protokoll i original finns tillgängligt i vår föreningslokal inkl.

Bilaga 1 Deltagarförteckningen

Bilaga 2 Medlemsutvecklingen

Bilaga 3 Antal besökare/år
Bilaga 4 Antal besökare/månad
Bilaga 5 Antal kursdeltagare och kurser/år

Bilaga 6 Resultat och Balansräkning

Bilaga 7 Budget för 2006 och

Bilaga 8 Revisionsberättelse

Bilaga 9 Valberedningens förslag