Årsmöte 08-02-29

 

 
 
SeniorNet, Norrköping

www.seniorit.se

 

Protokoll fört vid årsmöte för SeniorNet, Norrköping.

Tid: 2008-02-29 kl 10.00  
Plats: ProNova, lokal Resursen  
Närvarande Förutom ordföranden, Lars Söderholm,

66 medlemmar enligt bilaga 1. som finns tillgänglig i klubblokalen.

 

 

------------------------------

Inledningsvis läste Walter Norman sin egen dikt Den gamle och datorn, vilket blev mycket uppskattat. Dikten finns uppsatt på anslagstavlan i klubblokalen.

------------------------------

  1. Föreningens ordförande, Lars Söderholm, öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.

  2. Till ordförande för mötet valdes Lars Söderholm och till sekreterare Eivy Johansson.

  3. Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Knut Ekström och Ragnar Gustafsson.

  4. Deltagarlista, bilaga nr 1, kan vid behov gälla som röstlängd.

  5. Kallelse till årsmötet hade utgått enligt stadgarna. Dagordningen godkändes.

  6. Ordföranden redogjorde för verksamheten under året i enlighet med den i samband med kallelsen utsända

   a) årsredogörelsen och nämnde därvid särskilt

    flytten till större och ändamålsenligare lokaler, vilket möjliggjort

    en ökning av medlemsantalet enligt bilaga nr 2

    därmed sammanhängande ökning av besöksfrekvensen enligt bilaga nr 3

    vilket också gjort det nödvändigt att anskaffa flera datorer, varför vi nu har 13 stationära och 9 bärbara datorer,

    utrustade med programmen Windows XP och några Vista tack vare

    vår huvudsponsor Microsoft.

    Detta har möjliggjort ett omfattande utbildningsprogram enligt bilaga nr 4

   i mycket god samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

    För den interna utbildningen finns CD-skivor för olika program för utlåning under ÖppetHus-tid

    Vi har även blivit uppmärksammade av Norrköpings Tidningars webbtv-24NT

    Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten

    Föreningens hemsida på internet har skötts av en särskild grupp som ansvarar för detta.

    Ordföranden passade i detta sammanhang på att tacka alla funktionärer för det nedlagda arbetet under året, som gjort det möjligt att så framgångsrikt genomföra verksamheten. Samtidigt vädjande han till mötesdeltagarna att anmäla sig till olika funktioner i utbildningsverksamheten.

   b) Kassören, Bror Hult, redogjorde för 2007 års intäkter och kostnader enligt Resultat- räkningen samt budget enligt bilaga nr 5, Balansräkning enligt bilaga nr 6 samt Budget för 2008 enligt bilaga nr 7.

   c) Revisionsberättelsen, bilaga nr 8, föredrogs av Paul Nykvist, revisor.

  7. Balans- och resultaträkningen fastställdes enligt punkt 6 ovan.

  8. Mötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för år 2007.

  9. Årsavgiften föreslogs oförändrad till Skr 200:- under nästkommande år, 2009.

  10. Till funktionärerna utgår inga arvoden.

  11. Antalet ledamöter beslutades även i fortsättningen vara 10 inkl ordföranden och 10 suppleanter.

  12. Mötet beslutade att välja ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag, bilaga 9:

  Ordförande för ett år Lars Söderholm (omval)

  Ledamöter för två år Eivy Johansson (omval)
  Marianne Karlsson (omval)
  Maja-Stina Malm (omval)
  Owe Svensson (nyval)
  Arne Enocsson (nyval)
  Suppleanter för två år Paavo Pusa (omval)
  Göran Abrahamsson (omval)
  Boris Sjö (omval)
  Irma Sandberg (omval)
  Björn Malmström (nyval)

  Avgående ur styrelsen på egen begäran: Knut Ekström och Ingvar Sigfridsson.

  Kvarstående i styrelsen med ett år kvar av mandatperioden:
  Ledamöter Bror Hult
  Eva Johansson
  Georg Speer
  Marianne Ljungberg
  Suppleanter Thure Sundholm
  Ragnar Widholm
  Sonia Övén
  Eine Wallberg
  Martin Bensner

  13. Till revisor för två år valdes Paul Nykvist (omval)
  Revisorsuppleant för två år Bertil Andersson (omval)
  Kvarstår med ett år kvar av mandatperioden Per-Olof Engstrand

  14. Mötet röstade för omval av valberedningen Börge Andersson sammankallande.
  Göran Tränk
  Bo Johansson.

  15. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att

   a) medlem som inte betalt sin årsavgift före årsmötet tas bort ur medlemsregistret. Medlemmen är dock välkommen vid ett senare tillfälle, om han eller hon så önskar.

   b) Ordföranden informerade om föreningens aktiviteter inför 10-års-jubileet och att dessa tar sin början i september. Föreningens protokoll från det konstituerande mötet för 10 år sedan visades.

   c) Ingvar Sigfridson som vid dagens årsmöte lämnar sitt styrelseuppdrag och som var med vid starten för 10 år sedan föreslogs utses till hedersmedlem. Mötet tillstyrkte detta enhälligt.

  16. Några anmälda ärenden förelåg inte.

  17. Ordföranden tackade för det intresserade deltagandet och avslutade mötet.

   

Norrköping 2008-03-04

    Vid protokollet

     

     

    Eivy Johansson, sekr. Lars Söderholm, ordf.

     

    Justeringsmän:

     

     

    Knut Ekström Ragnar Gustafsson

     

Detta protokoll i original finns tillgängligt i vår föreningslokal inkl.

Bilaga 1 Deltagarförteckningen

Bilaga 2 Medlemsutveckingen

Bilaga 3 Antal besök per år i klubblokalen

Bilaga 4 Antal kursdeltagare och kurser per år

Bilaga 5 Resultaträkning 2007
Bilaga 6 Balansräkning 2007

Bilaga 7 Budget 2008

Bilaga 8 Revisionsberättelse
Bilaga 9 Valberedningens förslag