Årsmöte 2009-03-06

 

 

SeniorNet, Norrköping

www.seniorit.se

Protokoll fört vid årsmöte för SeniorNet, Norrköping.

Tid: 2009-03-06 kl 10.00  
Plats: ProNova, lokal Resursen  
Närvarande Förutom ordföranden, Lars Söderholm,

70 medlemmar enligt bilaga 1. som finns tillgänglig i klubblokalen.

 

 

------------------------------
Mötet inleddes med ett föredrag av Anders Gummesson, PR-konsult med stor erfarenhet från medievärlden. Ämnet var: "tro inte allt du läser i tidningen", vilket han illustrerade med att ge exempel på slentrianmässiga uttryck som "folkstorm", "nu växer kritiken mot" "någon talar ut" o s v, uttryck som kan ha mycket vag verklighetsbakgrund.

------------------------------

  1. Föreningens ordförande, Lars Söderholm, öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.

  2. Till ordförande för mötet valdes Lars Söderholm och till sekreterare Eivy Johansson.

  3. Till justeringsmän, tillika rösträknare,  att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Göran Abrahamsson och Göran Tränk.

  4. Deltagarlista, bilaga nr 1, kan vid behov gälla som röstlängd.

  5. Kallelse till årsmötet hade utgått enligt stadgarna. Dagordningen godkändes.

  6. Kassören, Bror Hult redogjorde för och kommenterade

   a) Resultaträkning enligt bilaga 2, Balansräkning enligt bilaga 3 och Budget enligt bilaga 4.

   b) Revisionsrapporten, bilaga 5, föredrogs av revisorsuppleant Bertil Andersson.

   c) I detta sammanhang gav ordföranden sina synpunkter på Medlemsutvecklingen enligt bilaga 6, Antalet besök per år i klubblokalen enligt bilaga 7 samt Antalet kursdeltagare per år enligt bilaga 8.

  7. Balans- och resultaträkning fastställdes.

  8. Mötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för år 2008.

  9. Årsavgiften föreslogs oförändrad till Skr 200:- under nästkommande år, 2010.

  10. Till funktionärerna utgår inga arvoden.

  11. Antalet ledamöter beslutades även i fortsättningen vara 10 inkl ordföranden och 10 suppleanter.

  12. Mötet beslutade att välja ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag, bilaga 9:

  Val av ordförande för ett år
  Lars Söderholm (omval)
  Val av ledamöter för två år
  Eine Wallberg (nyval)
  Göran Abrahamsson (nyval)
  Georg Speer (omval)
  Marianne Ljungberg (omval)
  Ledamöter med ett år kvar av mandatperioden.
  Eivy Johansson
  Sonja Övén (fyllnadsval)
  Maja-Stina Malm
  Owe Svensson
  Arne Enocsson
  Val av suppleanter för två år
  Thure Sundholm (omval)
  Siw Rosenkvist (nyval)
  Jan Jönsson (nyval)
  Birgitta Wahrby (nyval)
  Martin Bensner (omval)
  Suppleanter med ett år kvar av mandatperioden.
  Paavo Pusa
  Bengt Paulinger (fyllnadsval)
  Boris Sjö
  Irma Sandberg
  Björn Malmström

  13. Val av revisor för två år
  Per-Olov Engstrand (omval)
  Revisor med ett år kvar av mandatperioden
  Paul Nykvist
  Revisorsuppleant med ett år kvar av mandatperioden
  Bertil Andersson

  14. Mötet röstade för omval av valberedningen: Börge Andersson sammankallande.
  Göran Tränk
  Bo Johansson.

  15. Några anmälda ärenden förelåg inte.

  16. Ordföranden tackade för det intresserade deltagandet och avslutade mötet.

Norrköping 2009-03-06

    Vid protokollet

     

     

    Eivy Johansson, sekr. Lars Söderholm, ordf.

     

     

    Justeringsmän:

     

    Göran Abrahamsson Göran Tränk

Detta protokoll i original finns tillgängligt i vår föreningslokal inkl.

Bilaga 1 Deltagarförteckningen

Bilaga 2 Resultaträkning 2008

Bilaga 3 Balansräkning 2008

Bilaga 4 Budget 2009

Bilaga 5 Revisionsberättelse
Bilaga 6 Medlemsutvecklingen

Bilaga 7 Antal besök per år i klubblokalen

Bilaga 8 Antal kursdeltagare och kurser per år