Årsmöte 2010-03-05      Kolla nederst på bilder från mötet

SeniorNet, NorrköpingNorrköping Net, Norrköping

www.seniorit.se  

 

Protokoll fört vid årsmöte för SeniorNet, Norrköping.

 

Tid:

2010-03-05 kl 10.00

 

Plats:

ProNova, lokal Resursen

 

Närvarande

Förutom ordföranden, Lars Söderholm,

69 medlemmar enligt bilaga1. som finns tillgänglig i föreningslokalen i ProNova.

 

 

 

 -----------------------------

 
Mötet inleddes med ett föredrag av Sara Classon, som berättade intressanta historier om livet i Kolmården, ”före dataåldern”.

 Efter kaffepausen kommenterade Lars Söderholm årsberättelsen, som skickats ut per post till alla medlemmar.

 ------------------------------

1.    Föreningens ordförande, Lars Söderholm, öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.
 

2.    Till ordförande för mötet valdes Lars Söderholm med undantag av punkterna 6 t o m 8, där Jan Ekermann valdes att fungera som ordförande och till sekreterare valdes Eivy Johansson.
 

3.    Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Anders Jakobson och Bengt Eriksson.
 

4.    Deltagarlista, bilaga nr 1, kan vid behov gälla som röstlängd. Denna bilaga finns tillgänglig i föreningslokalen.
 

5.    Kallelse till årsmötet hade utgått enligt stadgarna.  Dagordningen godkändes.

 

6.    Kassören, Eine Wallberg redogjorde för och kommenterade

a)     Resultaträkning enligt bilaga 2, Balansräkning enligt bilaga 3 och Budget enligt bilaga 4.

b)     Revisionsrapporten, bilaga 5, föredrogs av adjungerade revisor Bengt Lilljestrand.

c)     I detta sammanhang gav ordföranden sina synpunkter på Medlemsutvecklingen enligt bilaga 6, Antalet besök per år i klubblokalen enligt bilaga 7 samt Antalet kursdeltagare enligt bilaga 8.

7.    Balans- och resultaträkning fastställdes.
 

8.    Mötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för år 2009.

 

9.    Årsavgiften föreslogs oförändrad till Skr 200:- under nästkommande år, 2011.
 

10. Till funktionärerna utgår inga arvoden.
 

11. Ordföranden i valberedningen, Börge Andersson framförde ett önskemål från styrelsemedlemmarna, att dess antal skulle minska och lämnade därför förslag till styrelsens sammansättning enligt bilaga 9.
 

12. Mötet beslutade att välja ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag, bilaga 10:

Val av ordförande för ett år            
                                      Lars Söderholm                  (omval)        
Val av ledamöter för två år
                                     
Arne Enocsson                   (omval)
                                      Eivy Johansson                  (omval)
                                      Maja-Stina Malm                (omval)
                                      Bengt Liljestrand                 (nyval)
                Ledamöter med ett år kvar av mandatperioden
                                      Göran Abrahamsson         
                                      Marianne Ljungberg           
                                      Georg Speer 
                                      Eine Wallberg                                          
Val av suppleant för två år
                                     
Bengt Paulinger                  (omval)
Suppleanter med ett år kvar av mandatperioden.
                                     
Martin Bensner
                                      Jan Jönsson
                                      Siw Rosenkvist                 
                                      Thure Sundholm                
                                      Birgitta Wahrby
                                                           

13. Val av revisor på två år.
                                     
Boris Sjö                             (nyval)
Revisor på ett år:
                                      Björn Malmström                (nyval)
Revisorsuppleant på två år:
                                     
Per-Olov Engstrand           (nyval)
                                     
                                                                                           

14. Mötet röstade för att valberedningen skulle bestå av:
                                      Bo Johansson, sammankallande             (omval)
                                      Jan Jönson och                                        (nyval)
                                      Göran Tränk                                             (omval)

 

15. Några anmälda ärenden förelåg inte.

16. Ordföranden tackade för det intresserade deltagandet och avslutade mötet.

 

Norrköping 2010-03-07

Vid protokollet

 

 

Eivy Johansson, sekr.                                                   Lars Söderholm, ordf.

  

Justeringsmän:

 

Anders Jakobsson                                                         Bengt Eriksson

  

Detta protokoll i original finns tillgängligt i vår föreningslokal inkl. följande bilagor:

 

Bilaga 1          Deltagarförteckning vid årsmötet

Bilaga 2          Resultaträkning 2009

Bilaga 3          Balansräkning 2009

Bilaga 4          Budget 2010 

Bilaga 5          Revisionsberättelse
Bilaga 6         
Medlemsutvecklingen

Bilaga 7          Antal besök per år i klubblokalen

Bilaga 8          Antal kursdeltagare och kurser per år

Bilaga 9          Valberedningens förslag till ny styrelse

Bilaga 10        Valberedningens förslag till styrelse 2010