Årsmöte 2011-03-04

SeniorNet, Norrköping

www.seniorit.se  

Protokoll fört vid årsmöte för SeniorNet, Norrköping.

Tid:

2011-03-04 kl 10.00

 

Plats:

Hemgården, Första Kammaren, Norrköping.

 

Närvarande

Förutom ordföranden, Lars Söderholm, deltog

79 medlemmar i mötet.

 

 

 

Mötet inleddes med ett mycket uppskattat föredrag av Bertil Swartz, som berättade om sin släkts betydelsefulla inflytande i Norrköpings historia från mitten av 1700-talet under rubriken Familjen och snuset.

------------------------------

1.    Föreningens ordförande, Lars Söderholm, öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.  Han hänvisade i sitt öppningsanförande till årsberättelsen för 2010, se bilaga nr 1.

2.    Till ordförande för mötet valdes Lars Söderholm med undantag av punkterna 6 t o m 8, där Jan Ekermann valdes att fungera som ordförande och till sekreterare valdes Eivy Johansson.

3.    Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Nils-Gunnar Nilsson och Sigge Allerth.

4.    Röstlängd upprättades att användas vid eventuell omröstning.

5.    Kallelse till årsmötet hade utgått enligt stadgarna.  Dagordningen godkändes.

6.    Årsredovisningen presenterades.
Kassören, Eine Wallberg redogjorde för

a)     Årets resultat enligt bilaga 2 samt svarade på frågor.

b)     Revisionsrapporten, bilaga 3, föredrogs av adjungerade revisor Björn Malmström.

7.    Balans- och resultaträkning fastställdes.

8.    Mötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för år 2010.

9.    Årsavgiften föreslogs oförändrad till Skr 200:- under nästkommande år, 2012.

10. Till funktionärerna utgår inga arvoden.

11. Antalet ledamöter består av ordföranden samt 8 ledamöter.

12. Mötet beslutade att välja ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag:

Val av ordförande för ett år            
                                      Lars Söderholm                  (omval)
 Val av ledamöter för två år
                                     
Göran Abrahamsson          (omval)
                                      Eine Wallberg                     (omval)
                                      Björn Malmström                (nyval)
                                      Jan Jönsson                       (nyval)
  Ledamöter med ett år kvar av mandatperioden
                                      Arne Enocsson
                                      Eivy Johansson
                                      Maja-Stina Malm
                                      Bengt Liljestrand
  
Val av suppleant för två år
                                     
Ulla Andersson                   (nyval)
                                      Nils-Gunnar Nilsson           (nyval)
                                      Krister Andersson              (nyval)
   Suppleanter med ett år kvar av mandatperioden.
                                     
Bengt Paulinger
                                     

13. Val av revisor på två år.
                                     
Per-Arne Nordlund             (nyval)
Revisor med ett år kvar av mandatperioden:
                                      Boris Sjö
Revisorsuppleant med 1 år kvar av mandatperioden:
                                     
Per-Olov Engstrand

14. Mötet röstade för att valberedningen skulle bestå av:
                                      Bo Johansson, sammankallande             (omval)
                                      Göran Tränk                                             (omval)
                                      Lars-Gösta Carlsson                                (nyval)

15. Ordföranden avtackade de funktionärer, som avslutat sina uppdrag under året med blommor och presentkort, nämligen Martin Bensner, Eivy Johansson, Marianne Ljungberg, Björn Malmström, Siw Rosenqvist, Irma Sandberg, Georg Speer, Thure Sundholm, Birgitta Wahrby och Eine Wallberg. 

16. Ordföranden tackade för det intresserade deltagandet och avslutade mötet.

Norrköping 2011-03-04

Vid protokollet

 

Eivy Johansson, sekr.                                                   Lars Söderholm, ordf.

 

Justeringsmän:

 

Nils-Gunnar Nilsson                                                       Sigge Allerth

Detta protokoll i original finns tillgängligt i vår föreningslokal inkl. följande bilagor:

Bilaga 1          Årsberättelse  

Bilaga 2          Resultaträkning

Bilaga 3          Revisionsberättelse

  

 Bilaga 1

Årsberättelsen för

SeniorNet Norrköpings verksamhet 2010.

 2000-talets första årtionde är avslutat.

I rapporten ”Svenskarna och Internet” 2010 framgår det att svenskarnas oro för att handla med kreditkort på nätet minskar kraftigt, att två av tre söker svar om hälsa och medicin på nätet och att 1,5 miljoner statusuppdaterar dagligen. Samtidigt känner sig varannan svensk inte delaktig i det nya informationssamhället…

Under våra tretton (13) verksamhetsår har vår förening medverkat till att drygt 2 000 av Norrköpings medborgare fått grundläggande utbildning i att använda datorn för att söka intressant information på Internet och kommunicera med nära och kära jorden runt.

SeniorNet Norrköping är därför väl rustad för att möta 40-, 50- och 60-talisterna när de avslutar sina aktiva arbetsliv, blir pensionärer och behöver komplettera sina kunskaper i att hantera datorn och dess mjukvaror samt ta del av annan social kommunikation som e-post, Facebook, Skype m.fl. på nätet. Våra nuvarande duktiga och nytillkommande funktionärer är garanter för att tillvarata och förmedla snabbt accelererande IT-nyheter. 
 

 • Under 2010 har föreningen haft besök av 4656 (frg. år 4588) medlemmar på kurser och Öppet hus i trivsam social gemenskap.
   
 • Antalet genomförda kurser/cirklar har under året varit 46 (frg. år 47) med totalt 450 (frg. 480) deltagare.
   
 • Vid årsskiftet hade SeniorNet i Norrköping 622 (frg. år 628) registrerade gamla och nytillkomna medlemmar. Nya medlemmar har inbjudits till välkomstmöten vid fem tillfällen två på våren och tre på hösten.
   
 • Den 8 mars deltog vi tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolans arrangemang på Stadsbiblioteket. Med bildspel tog vi emot intresserade biblioteksbesökare och presenterade SeniorNets verksamhet.
   
 • Vid ett antal tillfällen har vi till alla medlemmar med e-post adresser sänt ut ett aktuellt nyhetsmail med datatips och intressanta länkar på Internet.
   
 • Våra aktiva medlemmar, som fungerat som ÖppetHus-värdar, kursledare, handledare och alla andra funktioner i föreningen har deltagit i en kurskonferens före höststarten. Som avslutning av året anordnades gemensam samvaro med mat. Vid båda tillfällena deltog ett 25-tal funktionärer.
   
 • Kursverksamheten har i sin helhet administrerats i mycket god samverkan med SV, Studieförbundet Vuxenskolan. SV sköter rutiner med kallelse, kursavgifter etc.

Hänt under året. 

·         Teknik och utrustning:
-
Den större lokalens stationära datorer har löpande underhållits och uppdaterats.
- Under året har tio datorer utbytts i den stora lokalen. Alla våra datorer i båda lokalerna har nu Windows 7 som operativoperativsystem.
- Strömförsörjningen till datorerna har kompletterats.
-
En ny skrivare har inköpts.

·         Sponsorer:
-
Vår sponsor Microsoft har under året överlåtit administrationen av mjukvaror till ett internationellt företag, SoupTech. Av dem  beställer vi nu vårt behov av program till en blygsam administrationskostnad.

·         Kursverksamheten:
-
Kurser har bedrivits i båda lokalerna med två kursomgångar per termin måndag-torsdag 13.00–15.30 samt 16.00–18.30.
-
Ett antal tema kurser/cirklar har hållits på fredagar.
-
Utbildningsgruppen har effektiviserat kursadministrationen på ett mycket tillfredsställande sätt.

·         Styrelsen:
-
har haft sex (6) styrelsemöten, där såväl ordinarie ledamöter som suppleanter och adjungerade ansvariga deltagit med stort engagemang.

·         Ekonomi:
-
Föreningens ekonomi är tillfredsställande. Resultat och Balansräkning finns tillgänglig i vår föreningslokal efter redovisning och godkännande av årsmötet.

 • Hemsida: Föreningens hemsida har under året hållits aktuell av en webbgrupp som ansvarar löpande för uppdatering av hemsidan. Denna uppdateras nu regelbundet med aktuell information för medlemmarna. Under året har vi fortsatt den populära fototävlan för våra medlemmar.
  Pris bästa foto sätts in som bild på skrivbordet i våra datorer.

  Sammanfattning:

Det gångna verksamhetsåret har som vanligt varit mycket positivt med drygt ett 50-tal aktiva värdar, kursledare och biträdande kursledare. Alla tar egna initiativ och många förslag till nya aktiviteter, bättre rutiner etc. kommer ständigt upp på dagordningen.

I augusti månad anordnade vi en utbildnings- och startuppkonferens för våra aktiva värdar och kursledare med ett 25 tal deltagare. I december var samtliga också inbjudna till gemensam kvällssamvaro.

Alla aktiva medlemmar som frivilligt och med stort engagemang agerat som värdar, cirkelledare samt i styrelsearbetet, har dessutom fått fritt medlemskap samt fritt deltagande i våra kurser som ersättning för nedlagt arbete. Dessa förmåner har också våra två hedersmedlemmar Lars-Erik Dahlman samt Ingvar Sigfridson.

  Styrelsemedlemmar, värdar, kursledare och handledare, övriga funktionärer samt alla medlemmar
 - ingen nämnd och ingen glömd - 
skall ha ett hjärtligt, stort tack för årets medverkan och goda insatser.

 

 
 

 

Norrköping   2011-01-23

 SeniorNet Norrköping

Lars Söderholm/Ordförande

 

Bilaga 2

SeniorNet Norrköping   Ekonomisk redovisning för 2010

INTÄKTER

Budget 2010

Utfall 2010

KOSTNADER

Budget 2010

Utfall 2010

3016
3051
3610
3911
3030
 

Kursavgifter
Entré avgifter
Medlemsavgifter
Hyresintäkter
CityGross

120 000
10 000
100 000
15 000
-

 

115 050
9 297
113 500
19 170
1 828

4010
4810
5010
5020
5090
5420
6090
6110
6210
6230
6250
6570
6610
6970
6990
7690

Data och utrustning
Presenter, uppvaktning
Lokalhyra
El för belysning mm
Övriga lokalkostnader
Programvaror
Övriga föreningskostnader
Kontorsmaterial
Telekommunikation
Datakommunikation
Postbefordran
Bankkostnader
Parkeringsavgifter
Kurslitteratur
Övriga externa kostnader
Utbildning

57 000
3 000
73 000
15 000
24 000
6 000
13 000
6 000
1 000
-
7 000
1 200
18 000
10 000
15 800
25 000

57 723
3 630
70 776
8 881
25 138
10 175
10 387
16 662
1 250
1 575
7 591
1 200
19 033
9 040
12 999
24 233

Summa intäkter
Uttag från fonden för täckning av kostnader

245 000
30 000

258 845 

 

 

 

SUMMA INTÄKTER

275 000

258 845

SUMMA KOSTNADER

275 000

280 293

 

 

Bilaga 3

Revisionsberättelse för SeniorNet Norrköping

 

Undertecknade, som av årsmötet utsetts att granska föreningens årsredovisning, räkenskaper och förvaltning för räkenskapsåret 2010, avger efter fullgjort uppdrag följande revisionsberättelse.

Vi har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och andra handlingar, som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet. Intäkter och kostnader under året samt föreningens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade resultat- och balansräkning.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning, tillstyrker vi att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2010.

Norrköping den 1 mars 2011

  

Björn Malmström                                               Boris Sjö