SeniorNet Norrköping

Protokoll fört vid SeniorNet Norrköpings årsmöte fredagen den 9 mars 2012

§ 1                       Årsmötet öppnades av ordföranden Lars Söderholm

§ 2                       Till ordförande för mötet valdes Lars Söderholm. Till sekreterare för mötet valdes Sonia Övén.

§ 3                       Till justeringsmän av årsmötesprotokollet valdes Marianne Fränding och
Bengt Paulinger.

§ 4                       Upprättande av röstlängd bordlades i avvaktan på eventuellt behov.

§ 5                       Årsmötet godkände att mötet blivit behörigen utlyst.

§ 6                       Som ersättare för Lars Söderholm under årsredovisningen och revisorns berättelse samt beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen valdes Bosse Johansson.

§ 7                       Årsmötet godkände Lars Söderholms årsredogörelse för 2011 samt revisorns, P-A Nordlund, berättelse för år 2011.

Kassören Björn Malmström redogjorde för ekonomin och budgetförslag för 2012. Resultatrapporten visade ett litet överskott på 4 289 90. Balansrapporten hade en omslutning på 185 308,99

Årsmötet godkände balans- och resultaträkningen.             Bil. 1,2,3,4 0.5 (ej med här)

§ 8                       Årsmötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen för år 2011

§ 9                       För år 2013 beslutade årsmötet att årsavgiften skulle vara oförändrad,
dvs 200 kronor per år

§ 10                     Årsmötet godkände matersättning till funktionärer, som ibland arbetade
heldag samt parkeringsersättningar mot uppvisade av kvitto.
l övrigt utgår inga arvoden till styrelsen och funktionärer.

§ 11                     Årsmötet godkände förslaget att välja nio ledamöter i styrelsen.

§ 12                     Val;

Omval av Lars Söderholm till ordförande i ett år.

Omval av ledamöter under 2 år                        Arne Enocsson.
                                                                               Maja Stina Malm,
                                                                               Bengt Liljestrand

Nyval under 2 år                                                      Nils Gunnar Nilsson

l styrelsen kvarstår under 1 år                           Björn Malmström
                                                                               Jan Jönsson

Fyllnadsval under 1 år                                           Ulla Andersson
                                                                               Birgitta Ehnström

Suppleanter under 2 år
Omval                                                                          Bengt Pauli n ger
                                                                               Gösta Wenell

                             Suppleanter under 1 år

Kvarstår                                             Krister Andersson
Nyval                                                  Eine Wallberg

Revisor 2 år
Omval                                             Boris Sjö

Kvarstår som revisor 1 år        P-A Nordlund

Revisorssuppleant 2 år
Omval                                             Peo Engstrand

§ 13                     Till valberedning utsåg årsmötet
Omval av                                       Lars Gösta Karlsson
Nyval                                               Eivy Johansson
Nyval                                               Birgit Bjärbo, sammankallande.

§ 14                     Förslag till ändring av stadgarna.
Gamla punkt 6 ändras till
6.  Föredragning av styrelsens årsredovisning.
7.  Föredragning av revisorns berättelse
8.  Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen.

Alla efterföljande punkter nummerändras.

Texten efter punkt 17 andras till: Medlem som önskar ta upp viss fråga vid årsmöte ska meddela detta senast en månad före mötet.                   Bil. 6 (ej med här)

§ 15                     Inga övriga ärenden anmälda.

§ 16                     Avtackning

Ordföranden avtackade följande ledamöter för deras utmärkta och intresserade arbete i styrelse och valberedning:

styrelseledamot Eivy Johansson
valberedare Bosse Johansson
 valberedare Göran Tränk och
styrelseledamot Göran Abrahamsson.

Samtliga fick en blomsterbukett och ett presentkort från styrelsen.

 

§ 17                     Ordföranden avslutade mötet med en Önskan om ett bra och framgångsrikt kommande arbetsår.

Vid årsmötet deltog 58 medlemmar.

Sonia Övén                                   Lars Söderholm

Sekreterare                                  Ordförande

Protokollet justeras:

Marianne Fränding                    Bengt Paulinger