SeniorNet Norrköping

Protokoll fört vid SeniorNets årsmöte fredagen den 8 mars 2013

§ 1.               Årsmötet öppnades av ordföranden Lars Söderholm.

§ 2.                Till ordförande för mötet valdes Ragnar Gustafsson.
Till sekreterare för mötet valdes Birgitta Ehnström,

§ 3.                      Till att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare valdes Marianne Fränding och Gösta Wenell

§ 4.              Upprättad röstlängd godkändes. 76 medlemmar deltog i årsmötet

§ 5.              Årsmötet beslutade att mötet blivit behörigen utlyst

§ 6.               Årsmötet godkände styrelsens årsredovisning för 2012, Lars Söderholm

kommenterade föreningens medlemsutveckling^ besöksfrekvens samt kursverksamhet

§ 7.                    Årsmötet godkände revisionsberättelsen för 2012 Föredragande revisor

Per-Arne Nordlund.

§ 8.              Kassör Björn Malmström redogjorde för föreningens ekonomi

Resultatrapporten visade ett överskott på 10 853 kronor. Balansrapporten visade en omslutning på 155 352 kronor.

Årsmötet godkände rapporten och fastställde resultat- och balansräkningen.

§ 9.               Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2012.

§ 10.                  Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, dvs. 200 kronor per år,

§ 11.                   Årsmötet beslutade att arvoden inte ska utgå till styrelsen och övriga

funktionärer

§ 1.                     Årsmötet godkände förslaget att styrelsen ska bestå av nio (9) ledamöter. Stadgarna föreskriver 5-10 styrelseledamöter.

§ 13.                   Val av ordförande samt suppleant,

Per-Arne Nordlund valdes till ordförande för ett (1) år.

Inga-Maj Lundmark valdes till suppleant för två (2) år
Omval samt kvarstående ledamöter, se bilaga 2: valberedningens förslag.(ej med)

 

§ 14.             Val av revisor,
Eine Wallberg valdes till revisor for två (2) år. Kvarstående revisor samt
revisorssuppleant, se bilaga 2: valberedningens förslag, (ej med)

§ 15.                   Val av valberedning.
Omval av Birgit Bjärbo (sammankallande), Eivy Johansson samt Lars-Gösta
Carlsson,

§ 16.                   Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag avseende motion l "Kallelse till årsmöte”.

§ 17.               Årsmötet biföll förslaget att ge styrelsen i uppdrag att genomföra en stadgeöversyn. Årsmötet biföll även förslaget att motionerna 2 och 3 "Att lämna motioner" samt "Justering av styrelseprotokoll" ska beaktas i samband med ovan nämnda stadgeöversyn. Beslutades att styrelsen på lämpligt sätt ska delge medlemmarna förslag till stadgeförändringar.

 

§18.              Ordföranden avslutade årsmötet

 

Birgit Ehnström                                    Ragnar Gustafsson

Sekreterare                                            Ordförande

 

 

 

Protokollet justeras:

 

Marianne Fränding                                Gösta Wenell