SeniorNet Norrköping

 

 

Protokoll fört vid SeniorNets årsmöte fredagen den 14 mars 2014

 

§ 1.                Årsmötet öppnades av ordförande Per-Arne Nordlund

§ 2.                Till ordförande för mötet valdes Gunborg Johansson

                      Till sekreterare för mötet valdes Birgitta Ehnström.

§ 3.                Till att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare valdes Arne Enocsson och Marianne Carlsson

§ 4.                Upprättad röstlängd godkändes. 40 medlemmar deltog i årsmötet.

§ 5.                Annons om årsmötet har varit infört i lokalpressen 5 februari och 28 februari. Information om årsmötet har dessutom funnits på föreningens hemsida fr.o.m. 27 februari.
Årsmötet beslutade att mötet blivit behörigen utlyst.

§ 6.                Årsmöteshandlingarna har utsänts till samtliga medlemmar med e-postadress samt funnits tillgänglig på föreningens hemsida och i föreningslokalen. Inga kommentarer från medlemmarna har inkommit till styrelsen.
Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse för 2013.

§ 7.                Årsmötet godkände revisionsberättelsen för 2013. Föredragande revisor
                      Eine Wallberg. Bilaga 1.  

§ 8.                Kassör Björn Malmström gjorde en kort redovisning av föreningens ekonomi.
Årsmötet godkände rapporten och fastställde resultat- och balansräkningen.        

§ 9.                Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2013.

§10.               Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, dvs. 200 kronor per år.

§11.               Årsmötet beslutade att arvoden inte ska utgå till styrelseledamöter eller övriga funktionärer.

§12.               Årsmötet fastställde förslaget att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter och tre (3) suppleanter. Stadgarna föreskriver 5-10 styrelseledamöter. 

§ 13.              Val av ordförande samt suppleant.
Per-Arne Nordlund valdes till ordförande för ett (1) år.
Siw Andersson valdes till suppleant för två (2) år.
Margareta Claesson valdes till suppleant för ett (1) år.
Omval samt kvarstående ledamöter, se valberedningens förslag, bilaga 2.

                     

 

 

§ 14.              Val av revisor.
Alf Käcker valdes till revisor för två (2) år.
Inger Gustafsson valdes till revisorssuppleant för ett (1) år.

§15.               Val av valberedning.
Sigge Allert (sammankallande) samt Kitty Sjögreen valdes för ett (1). Med anledning av att årsmötet inte fick förslag på en tredje ledamot beslutades att föreningens ordförande ska vara ”mentor” tillsvidare.

§16.               Styrelsen fick vid årsmötet 2013 i uppdrag att justera föreningens stadgar. Styrelsens förslag till justerade stadgar har förelagts årsmötet i samband med att medlemmarna erhållit årsmöteshandlingarna.
En medlem föreslår en ändring i de justerade stadgarna avseende § 5 p. 15, val av revisorer, att revisorerna ska väljas på två (2) år.
Årsmötet antar de nya stadgarna efter ovan föreslagna ändring.  

§17.               Föreningens ordförande gav en kort presentation av den utarbetade verksamhetsplanen.  

§18.               Ordföranden tackade för förtroendet samt för deltagarnas intresse. Därefter avslutades årsmötet.

 

 

Birgitta Ehnström                                    Gunborg Johansson                                 
Sekreterare                                               Ordförande

 

Protokollet justeras:

Arne Enocsson                                         Marianne Carlsson

 

Bilagor:

1. Revisionsberättelse
2. Valberedningens förslag

 

Bilaga 1 Revisionsberättelse

Undertecknade av SeniorNet Norrköpings valda revisorer har under verksamhetsåret 2013 deltagit i ett antal styrelsemöten samt dessutom haft regelbundna träffar med föreningens kassör. Vi har granskat föreningens räkenskaper och verksamhet enligt god revisionssed.

 

Vi har därutöver diskuterat med kassören och föreslagit förbättringar i rutiner och konton.
 

Vår granskning har inte gett anledning till anmärkning på föreningens verksamhet eller räkenskaper varför vi föreslår årsmötet att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

 

Norrköping i februari 2014

 

 

                                                                                                                                                        

Boris Sjö                                                                        Eine Wallberg

 

Bilaga 2 Valberedningens förslag                                

 Styrelse för SeniorNet Norrköping 2014.

Ordförande för ett år       Per Arne Nordlund             (omval)

 

Ledamöter för två år        Bengt Liljestrand               (omval)

                                            Maja-Stina Malm               (omval)

                                            Nils Gunnar Nilsson          (omval)

 

Ledamot för 1 år               Krister Andersson              (fyllnadsval)

                                           

Suppleanter för två år      Siw Andersson                   (nyval)

 

Suppleant för 1 år             Margareta Claesson           (nyval)

 Revisor för två år              Alf Käcker                          (nyval)

 

Revisorsuppleant               Inger Gustavsson                (nyval)

Norrköping den 26 februari  2014.

Valberedningen e.u.

  

Birgit Bjärbo,                            Lars-Gösta Carlsson                         Eivy Johansson

sammankallande

Kvarstående i styrelsen med ett år kvar av mandatperioden.

Ledamöter                         Björn Malmström

                                            Birgitta Ehnström

Suppleanter                   Inga-Maj Lundmark

Revisor                          Eine Wallberg

 

Verksamhetsplan 2014

SeniorNet Norrköping

Styrelsen

Styrelsen planerar att ha åtta styrelsesammanträden under 2014. Antalet kan variera något beroende på vilka frågor som kan blir aktuella och som kräver styrelsebeslut. Styrelsen avser att ha två planeringsdagar där övergripande framtidsfrågor ska behandlas.

Målsättning är att även fortsättningsvis ge personer 55+ möjligheter att utveckla sitt kunnande när det gäller kunskaper i hanteringen av datorer. Föreningen ska också ha som mål att följa utvecklingen av ny teknik och följa och anpassa behovet av utbildning t.ex. surfplattor och smarta telefoner.

Styrelsen kommer att söka samarbete med andra föreningar som har motsvarande inriktning samt utveckla kontakterna med olika invandrarorganisationer. Med utgångspunkt från dokumentet ” Värdegrund för samverkan mellan det civila samhället och Norrköpings kommun” ska föreningen fortsätta att utveckla den påbörjade samverkan som inletts med Norrköpings kommun.

I övrigt kommer styrelsen att fortsätta arbeta i enlighet med fastställda stadgar och i god anda arbeta för att utveckla föreningen med sikte på de nya utmaningar inom teknikens område som väntar oss.

Utbildnings- och informationsgruppen

Utbildnings- och informationsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete enligt de arbetsbeskrivningar som föreligger. En plan för kommande kurser under året ska presenteras för styrelsen. Information ska ges till Studieförbundet Vuxenskolan (SV) om kommande kurser så att SV kan publicera detta på sin hemsida. Anmälan till kurserna kan därefter ske direkt från SV:s hemsida.  

Informera kursledare att själva utse lämpliga hanledare. Rekrytera efterträdare i samråd med utbildningsgruppen.

Om föreningen inte får tillräckligt med anmälningar ska SV meddelas att kursen blir inställd.

Informera kurs- och handledare samt övriga funktionärer om det finns plats att anmäla sig för att fylla upp kurserna med deltagare.

Dela ut SV-deltagarlistor så att slutrapporten kan behandlas.

Ordna träffar med kurs- och handledare för erfarenhetsutbyte.

Gruppen ansvarar för att föreningens aktiviteter annonseras i lokaltidningarna och om så behövs, skickar information via e-post till samtliga medlemmar. Utbildning/info har ett nära samarbete med hemsidesgruppen.  

Utbildnings- och informationsgruppen, som formulerat och gör/gjort ett utskick till alla med e-postadress, skickar sedan detta till hemsidesgruppen för publicering på hemsidan under "Information".

Redovisa sammanställningar över genomförda kurser och eventuella tematräffar till SV och kassör efter avslutade kursomgångar.

Teknikgruppen

Teknikgruppen har ansvar för datorparken i lokalerna och ska budgetera och anskaffa nya datorer. I stora salen behövs översyn av ett antal datorer som bör uppgraderas så att de klarar 64-bitars standard.

Kursledardatorn i stora salen behöver snarast bytas ut. Det är den äldsta datorn inom hela maskinparken.

Övriga datorer behöver bytas ut eller uppgraderas då de inte är anpassade för 64-bitars Windows 8 program som föreningen har anskaffat. Detta får ske successivt under året beroende av hur föreningens budget utvecklas.    

Teknikgruppen ska också se över behovet av surfplattor av olika typer för framtida kurser och tillsammans med utbildningsgruppen arbeta för att få fram kursledare.

Datorerna i stora salen ska till hösten 2014 få Windows 8 samt Office 2013 installerat.

Teknikgruppen ansvarar för att alla datorerna i lokalerna har uppgraderats med senaste programvara och att de fungerar på bästa sätt.

 Hemsidesgruppen

Gruppen har ett ansvar för att hålla hemsidan uppdaterad. Förutom det löpande arbetet med hemsidan planeras fyra träffar under 2014. Då det är av största vikt att hemsidan speglar det som är dagsaktuellt ska gruppen träffas inför de olika kursstarterna och även i samband med kursuppehållen. Det innebär att gruppen träffas före kursstarten i januari, under uppehållet mellan 1:a och 2:a kursomgången, före kursstart i september och under uppehållet mellan 3:e och 4:e kursomgången.

Hemsidesgruppen har genomfört en arbetsfördelning med hänsyn till var och ens specialitet.  Föreningens hemsida ska vara viktig länk till medlemmarna.

 

Norrköping december 2013

Styrelsen