+                                  

                                                                                             

Årsmöte

 

SeniorNet Norrköping

 

Fredagen den 13 mars 2015 kl. 10.00

 

Hemgården
Saltängsgatan 7


Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna!

 

 

 

Protokoll fört vid SeniorNets årsmöte fredagen den 13 mars 2015

 

§ 1.                Årsmötet öppnades av ordförande Per-Arne Nordlund

§ 2.                Till ordförande för mötet valdes Gunborg Johansson

                      Till sekreterare för mötet valdes Birgitta Ehnström.

§ 3.                Till att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare valdes Siw Andersson och Maja-Stina Malm

§ 4.                Upprättad röstlängd godkändes. 40 medlemmar deltog i årsmötet.

§ 5.                Annons om årsmötet har varit infört i lokalpressen 21 februari. Information om årsmötet har dessutom funnits på föreningens hemsida fr.o.m. 20 februari. Samtidigt informerades medlemmarna om årsmötet genom e-post. Årsmötet beslutade att mötet blivit behörigen utlyst.

§ 6.                Årsmöteshandlingarna har funnits tillgängliga i föreningslokalen två veckor före årsmötet. Inga kommentarer från medlemmarna har inkommit till styrelsen.
Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse för 2014.

§ 7.                Årsmötet godkände revisionsberättelsen för 2014. Föredragande revisor
                      Alf Käcker. Bilaga 1.        

§ 8.                Föreningens kassör Björn Malmström redogjorde i ett kort anförande för föreningens ekonomi.
Årsmötet godkände redovisningen och fastställde resultat- och balansräkningen.        

§ 9.                Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2014.

§10.               Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, dvs. 200 kronor per år.

§11.               Ordförande Per-Arne Nordlund gjorde en kort föredragning av föreningens verksamhetsplan. Han nämnde särskilt samarbetet med Norrköpings Kommun och utbildningen i att hantera pekplattor för 80+ som bor i Vilbergen och Såpkullen. En uppmaning till medlemmarna inkomma med sina e-postadresser.

§12.               Årsmötet beslutade att arvoden inte ska utgå till styrelseledamöter eller övriga funktionärer. 

§ 13.              Årsmötet beslutade att styrelsen även inför kommande år ska bestå av 5-7 ledamöter.               

                     

 

 

§ 14.              Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter:

a) val av ordförande:
    Eine Wallberg valdes till ordförande för två (2) år.

b) val av tre styrelseledamöter:
    Björn Malmström omvaldes till styrelseledamot för två (2) år.
    Bengt Paulinger valdes till ny styrelseledamot för två (2) år
    Krister Andersson omvaldes till styrelseledamot för två (2) år

c) val av suppleant
    Inga-Maj Lundmark omvaldes till suppleant för ett (1) år. 

§15.               Val av en revisor för två (2) år och en revisorssuppleant:

Inger Gustafsson valdes till revisor för två (2) år
Kerstin Isaksen valdes till revisorssuppleant för ett (1) år 

§16.               Val av valberedning för ett år:

                      Solveig Jonsson (sammankallande)
Birgitta Sahlqvist
Kent Svensson 

§17.               Inga ärenden har förelagts av styrelsen. 

§18.               Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§19.               Tidigare ordförande Lars Söderholm tackade den gamla styrelsen för ett gott arbete och önskade den nya styrelsen ”lycka till” i sitt arbete.

Ordförande Gunborg Johansson tackade för förtroendet att leda mötet samt för deltagarnas intresse. Därefter avslutades årsmötet.

 

Birgitta Ehnström                                     Gunborg Johansson                                 
Sekreterare                                               Ordförande

 

Protokollet justeras:


Siw Andersson                                         Maja-Stina Malm

 

Bilagor:
1. Revisionsberättelse
2. Valberedningens förslag