SeniorNet Norrköping                                          

                                                                                             

Årsmöte

 

Fredagen den 18 mars 2016 kl. 10.00

 

Hemgården
Saltängsgatan 7


Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna!

 

 

Före årsmötet visade Nils Gunnar Nilsson och Kerstin Isaksen videor från Vietnam respektive en cykeltur runt sjön Åsnen, båda filmerna ett resultat av föreningens kursverksamhet.

 

 

Protokoll fört vid SeniorNets årsmöte fredagen den 18 mars 2016.

 

§ 1.                Årsmötet öppnades av ordförande Bengt Liljestrand.

 

§ 2.                Till ordförande för mötet valdes Per Arne Nordlund.

                      Till sekreterare för mötet hade styrelsen utsett Eivy Johansson.

 

§ 3.                Till att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare valdes Gösta Wenell och Maja-Stina Malm.

 

§ 4.                Upprättad röstlängd godkändes. 33 medlemmar deltog i årsmötet.

 

§ 5.                Kallelse till årsmötet utgick den 24 februari genom lokalpressen, hemsidan och genom e-post till medlemmarna. Årsmötet fann att mötet blivit behörigen utlyst.

§ 6.                Ordföranden gick igenom och kommenterade verksamhetsberättelsen för 2015 med alla underavdelningar.              
Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse.

§ 7.                Inger Gustafsson föredrog revisionsberättelsen för 2015 enligt bilaga 1, vilken godkändes av årsmötet.

§ 8.                Föreningens kassör Björn Malmström redogjorde för och kommenterade föreningens resultatrapport och balansrapport.
Bland annat har samarbetet med kommunen i det s.k. PUFF-projektet, vilket inbringade 60.000:-,  avslutats.
Det sjunkande antalet besökare i föreningslokalen och antalet kursdeltagare har påverkat intäkterna negativt, en trend som man hoppas kunna bryta genom nya idéer i verksamheten samt anpassning av kursverksamheten till en förändrad efterfrågan.
Ett 1-årsavtal har träffats med hyresvärden.                
Årsmötet godkände redovisningen och fastställde resultat- och balansräkningen.

§ 9.                Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2015.

§10.               Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, dvs. 200 kronor per år.

§11.               Ordföranden redogjorde för verksamhetsplanen för 2016.

§12.               Årsmötet beslutade att arvoden inte ska utgå till styrelseledamöter eller övriga funktionärer.

§13.               Ingen ändring av stadgeenligt antal ledamöter, 5 – 7.

§14.               Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter.
                      Årsmötet beslutade enligt följande:

  Ordförande Bengt Liljestrand    fyllnadsval 1 år
  Ledamöter Bengt Paulinger 1 år kvar
    Krister Andersson 1 år kvar
  Kassör Björn Malmström 1 år kvar
  Ledamöter Nils Gunnar Nilsson omval 2 år
    Bengt Anzén   nyval 2 år
    Kerstin Svensson  nyval 2 år
  Suppleant  Inga-Maj Lundmark omval 1 år
    Marianne Carlsson nyval 1 år

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

§15.               Val av en revisor för två (2) år och en revisorssuppleant:

Inger Gustafsson                                1 år kvar
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att leta revisor och revisorssuppleant.

§16.               Val av valberedning för ett år. Valberedningen hade inte lyckats skaffa några efterträdare, varför mötet beslutade att lämna uppdraget till styrelsen.

§17.               Inga ärenden har förelagts av styrelsen. 

§18.               Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§19.               Lars Söderholm, tidigare ordförande tackade styrelsen för ett gott arbete under året och önskade den nya styrelsen ”lycka till”.

                      Ordförande Per-Arne Nordlund tackade för förtroendet att leda mötet samt för deltagarnas intresse. Därefter avslutades årsmötet.

 

Eivy Johansson                                         Per-Arne Nordlund
Sekreterare                                               Ordförande

  

Protokollet justeras:

 Gösta Wenell                                            Maja-Stina Malm

 

 

 Bilaga:
 1. Revisionsberättelse, Bilaga 1
 2. Årsberättelse, Bilaga 2

 

                      Bengt Liljestrand meddelade, att styrelsen beslutat visa sin uppskattning med ett hedersmedlemskap till de medlemmar, som verkat längst inom föreningen.  Ett diplom om hedersmedlemskapet och blommor delades ut till dessa medlemmar:

 

                                            Arne Enocsson

                                            Bengt Eriksson

                                            Boris Sjö

                                            Eivy Johansson

                                            Georg Speer och

                                            Marianne Ljungberg.

                     

Dessutom avtackades

 

                                            Siw Andersson och

                                            Maja-Stina Malm för sitt arbete i styrelsen.

 

                      Vidare tackades


                      Per-Arne Nordlund och
                      Eivy Johansson med blommor för sina tjänster under årsmötet.

 

__________________