Protokoll fört vid ÅRSMÖTE SeniorNet Norrköping

 

 

 

Datum:         Fredag den 3 mars 2017 klockan 10:00-12:00

 

Plats:             Studieförbundet Vuxenskolan Nya Rådstugugatan 11

 

·         Ordförande Bengt Liljestrand hälsade alla välkomna till SeniorNets årsmöte.

 

·         Nils-Gunnar Nilsson kåserade och visade bilder från en resa till Sydafrika under ämnet ”Bland Lejon och Elefanter”.

 

·         Medlemmarna bjöds på kaffe, ostsmörgås och After Eight.

 

 

§ 1                 Mötets öppnade

                      Ordförande Bengt Liljestrand förklarade mötet öppnat.

 

§ 2                 Val av ordförande för mötet samt anmälan om av styrelsen

                      utsedd sekreterare

                      Till ordförande för mötet valdes Per-Arne Nordlund.

                      Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Svensson.

 

§ 3                   Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera

                      årsmötesprotokollet

                      Till att justera årsmötesprotokollet, tillika rösträknare valdes

                      Siw Andersson och Owe Fingal.

 

§ 4                 Upprättande och godkännande av röstlängd.

Upprättad röstlängd godkändes. Fyrtioen (41) röstberättigande medlemmar deltog i årsmötet.

Bilaga 1.

                       

§ 5                 Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst.

                      Kallelse till årsmöte meddelades den 15 februari via Norrköpings Tidningar,

                      Folkbladet och SeniorNets Hemsida samt genom e-post till medlemmarna.

                      Årsmötet fann att mötet blivit behörigen utlyst.

 

§ 6                 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk

                      redovisning.

Årsmöteshandlingar har funnits tillgängliga i föreningslokalen fr.o.m.

2017-02-20.

Ordförande Per-Arne Nordlund presenterade verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Medlemmarna gavs tillfälle att ställa frågor som besvarades av styrelsen.

Föreningens kassör Björn Malmström redogjorde för föreningens ekonomi.

Verkligheten har förändrats vilket påverkat vår verksamhet.                                    En liten förlust kan ses i lagd budget för 2016.

En mindre summa pengar har tagits ur fondkontot.                                             Kursavgifterna motsvarar inte helt lagd budget medan Öppet Hus inbringat dubbla intäkter mot beräknade.

Porto har blivit en stor utgift, då många medlemmar ej nås via e-post, styrelsen har därför tagit beslutet att skicka viktig information via post.

Hyran är hög trots att den är något subventionerad. Styrelsen försöker hitta

andra lämpliga lokaler.

Styrelsen har som sin främsta uppgift att bryta trenden med sjunkande medlemsantal genom att hitta nya sätt att nå allmänheten och få ut information om föreningen och dess verksamhet.

 

Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.

Bilaga 2.       

                     

§ 7                 Föredragning av revisorernas berättelse.

Alf Käcker, revisorssuppleant, föredrog revisionsberättelsen för 2016.

Årsmötet godkände revisionsberättelsen.

Bilaga 3.

 

§ 8                 Resultat- och balansräkning.

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning för 2016.

                      Bilaga 4.

 

§ 9                 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade enigt att ge styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

 

§ 10               Fastställande av medlemsavgift

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad, dvs 200 kr per år.

 

§ 11               Föredragning av verksamhetsplan

                      Ordförande Per-Arne Nordlund presenterade verksamhetsplanen för år 2017.

                      Inga synpunkter noterades.

                      Årsmötet fastställer verksamhetsplanen för 2017.

                      Bilaga 5.

 

§ 12               Beslut om arvoden.

                      Årsmötet beslutade att arvoden inte skall utgå till styrelseledamöter eller

                      funktionärer  .

 

§ 13               Beslut om antal ledamöter i styrelsen 5–7 personer.

                      Inga ändringar av stadgeenligt antal ledamöter 5–7 personer

 

§ 14               Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Arne Enocsson läste upp valberedningens förslag på val av ordförande och ledamöter.

Årsmötet beslutade enligt följande:

                      Ordförande   Bengt Liljestrand                2 år omval

                      Ledamot        Björn Malmström               2 år omval

                      Ledamot        Krister Andersson               2 år omval

                      Ledamot        Bengt Paulinger                  2 år omval

 

                      Ledamot        Nils-Gunnar Nilsson            1 år kvar

                      Ledamot        Bengt Anzén                       1 år kvar

                      Ledamot        Kerstin Svensson                 1 år kvar

 

                      Suppleant      Marianne Carlsson             1 år omval

                      Suppleant      Inga-Maj Lundmark            1 år omval

 

§ 15               Val av revisorer och revisorssuppleant.

                      Revisor          Inger Gustafsson                 2 år omval

                      Revisor          Ulf Nersing                         1 år fyllnadsval

                      Suppleant      Alf Käcker                           1 år omval   

 

§ 16               Val av valberedning

                      Lars Söderholm                                        1 år sammankallande

                      Bengt Ericsson                                          1 år

                      Birgit Bjärbo                                             1 år

 

§ 17               Ärenden som styrelsen förelägger mötet.

                      Inga ärenden har förelagds av styrelsen.

 

§ 18               I rätt tid inkomna motioner samt styrelsens yttrande över dessa.                   

                      Inga motioner har inkommit till årsmötet.

 

§ 19               Mötet avslutas

                      Ordförande Per-Arne Nordlund tackade för förtroendet och avslutade mötet.

 

                      Styrelsens ordförande överlämnade blommor till Per-Arne Nordlund och

Kerstin Svensson som tack för insatser under årsmötet.

 

 

 

Per-Arne Nordlund                                   Kerstin Svensson

Ordförande                                               Sekreterare

 

 

 

Siw Andersson                                          Ove Fingal

Justeras                                                    Justeras

 

Bilaga 1         Röstlängd

Bilaga 2         Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Bilaga 3         Revisionsberättelse

Bilaga 4         Resultat-och balansrapport

Bilaga 5         Verksamhetsplan 2017

Hedersmedlemmar

Styrelsen SeniorNet har tagit beslutet att utse tre hedersmedlemmar som haft stor

Betydelse för föreningens verksamhet under många år.

Styrelsens ordförande Bengt Liljestrand överlämnade blommor och diplom till följande tre utsedda hedersmedlemmar:

Marianne Fränding

Owe Svensson

Sonia Övén

 

Styrelsen överlämnade också blommor och framförde ett stort och varmt tack till Bengt Ericsson som bidragit till det ökade besöksantalet genom sina mycket populära föreläsningar.

 

 

Styrelsens ordförande avslutade med att framföra ett stort tack till styrelsemedlemmarna för gott samarbete under år 2016.