Protokoll fört vid ÅRSMÖTE för SeniorNet Norrköping.

 

Tid:                Torsdag den 8 mars 2018 klockan 15:00-17:00

Plats:             Riks-City Dagcentral Norralundsgatan 7

 

Årsmötet inleddes med att medlemmarna bjöds på varm vintrig äppeldrink med pepparkaka.

 

§ 1                 Mötets öppnande

                      Ordförande Bengt Liljestrand öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

§ 2                 Val av ordförande för mötet samt anmälan om av styrelsen

                      utsedd sekreterare

                      Till ordförande för mötet valdes Birgitta Ehnström.

                      Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Svensson.

 

§ 3                   Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera

                      årsmötesprotokollet

                      Till att justera årsmötesprotokollet, tillika rösträknare valdes

                      Inger Gustafsson och Voula Andersson.

 

§ 4                 Upprättande och godkännande av röstlängd.

Upprättad röstlängd godkändes. Trettiotvå (32) röstberättigade medlemmar deltog i årsmötet.

                       

§ 5                 Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst.

                      Kallelse till årsmöte meddelades den 19 februari i Norrköpings Tidningar,

Folkbladet, på SeniorNet Norrköpings Hemsida, annonsering på anslagstavlorna i föreningslokalen samt via e-post till medlemmarna.

                      Årsmötet fann att mötet blivit behörigen utlyst.

 

§ 6                 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska

                      redovisning.

Årsmöteshandlingar har funnits tillgängliga i föreningslokalen fr.o.m.

2018-02-19.

Ordförande Birgitta Ehnström presenterade verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2017, vilken kunde läsas i sin helhet i årsmöteshandlingarna. Medlemmarna gavs tillfälle att ställa frågor som besvarades av styrelsens ordförande Bengt Liljestrand.

Föreningens kassör Björn Malmström redogjorde för föreningens ekonomi.

Verksamhetsåret 2017 gav ett positivt resultat.

Intäkter för kursavgifter och Öppet Hus ligger över beräknad budget.

Av erhållna verksamhetsbidrag på 65 000: - har föreningen nyttjat 53 000: - varav 28 000: - kr var öronmärkta pengar för inköp av IT-utrustning.

Medlemsavgifterna börjar komma i balans då avgiften nu betalas per kalenderår.

Utgifter för porto ligger något över budget. Styrelsen har tagit beslutet att skicka viktig information via post till medlemmarna då 37 personer saknar e-postadress.

Föreningens kostnader och övriga externa kostnader ligger inom lagd budget.

Summan för hyrd lokal ligger över budget beroende på införskaffandet av nytt larm.

Balansräkningen visar att likviditeten i föreningen är god.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

                     

§ 7                 Föredragning av revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen för 2017 föredrogs av Inger Gustafsson och lades

till handlingarna.

 

§ 8                 Resultat- och balansräkning.

Resultat- och balansräkning för 2017, som fanns med i årsmöteshandlingarna, godkändes och lades till handlingarna.

                     

§ 9                 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade enigt att ge styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

 

§ 10               Fastställande av medlemsavgift

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad, dvs 200 kr per år.

 

§ 11               Föredragning av verksamhetsplan

Styrelsens ordförande Bengt Liljestrand presenterade verksamhetsplanen för år 2018.

                      Inga synpunkter noterades.

                      Årsmötet fastställde verksamhetsplanen för 2018.

                     

§ 12               Beslut om arvoden.

                      Årsmötet beslutade att arvoden inte skall utgå till styrelseledamöter eller

                      funktionärer.

 

§ 13               Beslut om antal ledamöter i styrelsen 5–7 personer.

                      Inga ändringar av stadgeenligt antal ledamöter 5–7 personer.

 

§ 14               Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.

Lars Söderholm läste upp valberedningens förslag på val av ledamöter.

Årsmötet beslöt att välja ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

 

Årsmötet beslöt enligt följande:

Ordförande   Bengt Liljestrand                1 år kvar

Ledamot        Nils-Gunnar Nilsson            2 år omval

                      Ledamot        Bengt Anzén                       2 år omval

                      Ledamot        Kerstin Svensson                 2 år omval

Ledamot        Marianne Carlsson             1 år fyllnadsval

                      Suppleant      Jan-Erik Törnblom              1 år nyval

                      Suppleant      Kenneth Fluor                     1 år nyval

 

§ 15               Val av revisorer och revisorssuppleant.

                      Revisor          Ulf Nersing                         2 år omval

                      Suppleant      Alf Käcker                           1 år omval   

 

 

§ 16               Val av valberedning

                      Lars Söderholm                                        1 år omval sammankallande

                      Bengt Ericsson                                          1 år omval

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att leta en tredje ledamot till valberedningen.

                                                                 

§ 17               Ärenden som styrelsen förelägger mötet.

                      Ordförande Bengt Liljestrand föredrog förslag från styrelsen angående

                      revidering av stadgar § 5:15 Ordinarie årsmöte som lyder ”Val av två revisorer för två år och en revisorssuppleant för ett år” revideras till ”Val av två revisorer för två år, väljs växelvis vartannat år, och en revisorssuppleant för ett år.

Inga frågor eller synpunkter framkom från årsmötet.

Årsmötet beslöt enhälligt:

att godta styrelsens förslag på revidering av § 5:15 i stadgarna och lägga det till handlingarna.

                     

§ 18               I rätt tid inkomna motioner samt styrelsens yttrande över dessa.                   

                      Inga motioner har i rätt tid inkommit till årsmötet.

 

§ 19               Mötet avslutas

                      Tidigare ordförande Lars Söderholm tackade den gamla styrelsen för gott           arbete och önskade den nya styrelsen ”lycka till”.

                      Ordförande Birgitta Ehnström tackade för förtroendet att leda mötet samt för deltagarnas intresse därefter avslutades mötet.

Bengt Liljestrand tackade dagens ordförande för insatser under årsmötet och överlämnade blommor.

 

Avgående styrelseledamöter

Avgående styrelseledamöter Bengt Paulinger och Inga-Maj Lundmark kommer att avtackas vid ett senare tillfälle då de inte kunde deltaga på årsmötet.

 

Hedersmedlemmar

Styrelsen SeniorNet har tagit beslutet att utse tre hedersmedlemmar som haft

stor betydelse för föreningens verksamhet under många år.

Styrelsens ordförande Bengt Liljestrand överlämnade blommor och diplom till följande tre utsedda hedersmedlemmar:

Göran Abrahamsson, Nils Abrahamsson och Per-Olov Engstrand.

 

Medlemmarna bjöds därefter på kaffe, ostsmörgås och kaka. Som avslutning berättade Mikael Andersson, historiker, om Gideon ”Kråka” Ringborg, ett original som gick bort för mer än 40 år sedan men lever kvar i ett otal anekdoter och berättelser.

 

Vid protokollet

 

…………………………………………………….                          …………………………………………………..

Kerstin Svensson                                                        Birgitta Ehnström

Sekreterare                                                               Ordförande

 

Justeras

 

…………………………………………………..                            ---------------------------------------------

Inger Gustafsson                                                       Voula Andersson