Årsmöte 99-12-07

Protokoll från årsmöte med SeniorNet, 
Norrköping
den 7 december 1999 kl 10 i Pro Nova.

§ 1 Mötet öppnades av ordf Lars Söderholm, som önskade alla välkomna och gav en bakgrund till år nuvarande goda situation med lokal, datorer, anslutningar etc, allt tack vara Anders Larsson. Vidare tog Lars upp utbildningen 10 - 13 måndag - fredag och pekade på nödvändigheten av fler värdar och ev. cirklar, vilket tas upp senare under mötet.

§ 2 Till ordförande för årsmötet valdes Lars Söderholm och till sekreterare Lars-Eric Dahlman.

§ 3 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Marianne Karlsson och Ilse Hultman.

§ 4 Samtliga närvarande upptecknade sig på de cirkulerande listorna för upprättande av röstlängd.

§ 5 Kallelse till årsmötet har i tid gått ut via e-mail eller brev och ansågs behörigt utlyst.

§ 6 Skriven årsberättelse ersattes av ytterligare genomgång av årets aktiviteter, vilket godkändes av mötet.

§ 7 Ingvar Sigfridson är så upptagen av bl.a. utbildning, att kassörskapet överförs till Isa Forsström, vilket årsmötet godkände. Isa redovisade dagens ekonomiska läge. Diskuterades olika förslag till att få ut berättigade medlemsavgifter från SeniorNet Stockholm.

§ 8 Styrelsen beviljades ansvarfrihet för den gångna perioden.

§ 9 Årsavgiften bestämdes vara enbart den generella avgiften till SeniorNet, kr 200. Styrelsen ska agera för att snabbare få ut kr 180 per medlem till vår förening.

§ 10 Inga arvoden ska utgå inom föreningen.

§ 11 Beslöts följa tidigare beslut, att antalet styrelsemedlemmar ska vara 5 - 10.

§ 12 Val.                                                                   Till ordförande valdes Lars Söderholm.                       Till styrelsemedlemmar omvaldes Arne Johansson, Lars-Eric Dahlman, Ingvar Sigfridson, Nils Malmling och Marianne Karlsson. Nyvalda är Isa Forsström, Bengt Eriksson och Ragnar Widholm. Totalt 9.

                     Som suppleant kvarstår Gull Morén.

Isa Forsström valdes till föreningen kassör.

Denna paragraf 12 justerades omedelbart av mötet.

§ 13 Omval av revisorn Paul Nykvist och suppleant Ilse Hultman.

§ 14 Till valberedning utsågs Lennart Klintestam, sammankallande, samt Ilse Hultman och Acke Berlin.

§ 15. Övriga ärenden. Beslöts att värdar erhåller kr 15 för parkering samt fritt kaffe.

Förslag till cirklar visades och diskuterades. Intresserade anmäler till sekr. och på förslag av Anders Larsson ska benämningen vara enbart Internet. Sju anmälningar har omgående inkommit, varför vi snarast bearbetar för start efter nyår.

Värdar efterlystes och även där inkom några svar från medlemmar, som vill ställa upp.

Anders Larsson höll en intressant och givande snabbinfo om Internet, Explorer och Front Page, som gav oss en delvis ny bild av vad vi behöver lära oss. Mycket uppskattat. Vid mötets slut harangerade sekr Anders Larsson, Lars Söderholm och Ingvar Sigfridson, vilka betytt oerhört mycket för föreningen och utan deras medverkan vi ej varit så aktiva och långt framme.

                    De avtackades med en stor och varm applåd.

§ 16 Mötet avslutades formellt, men flera medlemmar gick till lokalen för info och utbildning.

Vid protokollet Justeras

......................... ................................ ............................ ............................

L-E Dahlman         Lars Söderholm     Marianne Karlsson     Ilse Hultman