Årsredogörelse 2000

Årsredogörelse för SeniorNet Norrköpings verksamhetsår 2000.

Första året i Tvåtusenårhundradet, blev ett genombrottsår för SeniorNet Norrköping.

Från en trevande start 1998 utan lokaler, utan datorer utan föreningsbestämmelser men med ett tjugotal entusiaster bildades föreningen vid ett konstituerande möte i oktober 1998. 

Under första halvåret av verksamhetsåret 2000 har föreningslokalerna haft öppet hus mellan 10.00-13.00 samt på eftermiddagarna genomfört kurser för värdar/handledare samt en del grundkurser för medlemmarna, med ca 45 deltagare. Vid halvårsskiftet hade föreningen drygt 130-tal medlemmar. 

Den 23 februari hade vi besök av Karin Åkerblom, från SeniorNet Stockholm som presenterade en studieplan för handledare som mål till vidareutbildning av föreningens medlemmar. Karin uttryckte sin tillfredställelse med tonvikt på vår nu löpande utbildning. 

Efter sommarens begränsade öppethållande återgick vi till öppethus måndag-fredag.

Med erfarenheten från vårens kursverksamhet planerades och genomfördes kurser varje vecka mellan 13.00-15.30 samt en del kurser också mellan 16.00-18.30. Kurserna har i huvudsak omfattat grundkurser i att använda datorn- Windows, Internet samt någon i ekonomi, med ca 160 – 180 deltagare.

Kursverksamheten har till en del administrerats tillsammans med NBV.

SeniorSurfdagen den 17 oktober deltog i stort sett alla våra värdar/handledare på samtliga bibliotek i Norrköping samt Söderköping. Den uppmärksamhet som Surfdagen fick på olika sätt i media samt inte minst genom den aktiva ackvisition av nya medlemmar som våra engagerade värdar/handledare löpande bedriver har resulterat i att vi vid årsskiftet närmade oss 200 medlemmar.

 Under året:

- har vi haft kontakt med våra sponsorer:                                                       

Vår lokal samt fyra datorer som sponsras av fastighetsägaren Ateneum har vi nu disponerat utan kostnad i snart två år. Efter kontakt med Ateneums representant i december månad har vi fått muntligt besked om att ”köra vidare”. Tack!

Abonnemang samt internet uppkoppling sponsras av ProNova Knowledge Ecology & Science Park. För att minska deras kostnad har vi nu gått över från ISDN till bredband med ett abonnemang. Dessutom har vi slopat vårt e-mail abonnemang med Ballou. Tack!

Hermelin Research AB har givit oss 8 st. sittvänliga kontorsstolar. Tack!

 - har vi med egna medel anskaffat:

En scaner samt en femte dator för egna medel. Datorn har levererats av MCE som dessutom bistår oss med teknisk support när så erfordras.

 - har såväl vår sekreterare som kassör avflyttat från Norrköping::

Sekreteraren har ersatts av Eivy Johansson samt kassören av Arne Enocsson som dessutom genom s.k. aktivitetsgaranti, på heltid står till föreningens förfogande under tiden november 2000 fram till april 2001.

 - har vi dessutom i december varit i kontakt med Norrköpings Kommun, Kommunalrådet, Gunnel Gennebäck, - presenterat vår förening för att få kommunen att stödja vår verksamhet. Något resultat har vi ännu inte sett men uppfattat ett kommande besked som positivt. 

- har vi vid SeniorNet, Stockholms årsmöte den 27 mars representerats av vår tidigare kassör Isa Forsström och Gun Olsson. 

- har styrelsen haft fem protokollförda styrelsemöten samt ett antal spontana möten när frågor och behov av information påkallats.

 Ekonomi

 Föreningens ekonomi är tillfredsställande med en omslutning på 14.567:97 Skr samt ett resultat med  – 2.619:34 Skr. En del eftersläpande medlemsavgifter för under senaste halvåret förfallna avgifter och medlemsavgifter för nytillkomna medlemmar kommer föreningen först tillhanda under 1: kvartalet 2001. 

Hemsida

Föreningen har en egen hemsida som våra två webbmaster  Arne Enocsson och Boris Sjö ansvarar för och håller aktuell.

På hemsidan skall all för medlemmarna aktuell information finnas såsom: öppethållande, aktuella kurser, protokoll, aktuella länkar, tipps med mera. På hemsidan finns också adresser till värdar, kursledare m.fl.. Förslag till hemsidan mottages med tacksamhet av ovanstående webbmaster.

Hemsidans adress är nu www.seniornetnorrkoping.com

 Sammanfattning:

Det gångna verksamhetsåret har varit mycket positivt med ett 20-tal mycket aktiva värdar, kursledare och biträdande kursledare. Alla tar egna initiativ och många förslag till nya aktiviteter, bättre rutiner etc. kommer ständigt upp på dagordningen.

Under året har tillkommit en del nya värdar och kursledare vilket är glädjande och nödvändigt för föreningens fortbestående.

Att vara värd och eller kursledare är mycket tillfredsställande, då våra medlemmar är mycket aktiva, trevliga och intresserade av den nya  IinformationsTekniken.

Alla aktiva värdar, kursledare och biträdande kursledare ingen nämnd och ingen glömd skall ha ett stort tack för årets insatser!

  

Norrköping 2000 12 31

SeniorNETnorrköping

Lars Söderholm

Ordförande