Årsberättelse 2005

Årsredogörelse för SeniorNet Norrköpings verksamhetsår 2005.

 Efter ytterligare ett 7:e framgångsrikt år har vi nu påbörjat vårt 8:e verksamhetsår. 

Under det gångna året har öppethus måndag –  torsdag som vanligt varit välbesökt av medlemmar som fått assistans av våra duktiga värdar med träning i kunskaper de inhämtat på våra kurser.

 Kurser har hållits i Pröva På, World 1, World 2, Internet, Surfa och Mejla, Excel, Digital bild, PowerPoint samt ytterliga ett antal temadagar. Vid dessa kurser har vi haft ca. 450 deltagare.

Som mest har vi under året varit cirka 450 betalande medlemmar. I samband med årsskiftet, då medlemsavgiften förfaller, har medlemsantalet varje år sjunkit till ca 350 medlemmar för att under året öka med nya medlemmar till ca 450 igen.

Under sommar-månaderna maj, juni och augusti har öppet hus begränsats till endast tisdagar och torsdagar samt juli varit stängt. Under hösten har öppet hus under fredagar ersatts med Temadagar och extra aktuella kurser.

 Drygt 3 500 besök är noterade i vår gästbok under år 2005.

 Kursverksamheten har i sin helhet administrerats i god samverkan med SV, Studieförbundet  Vuxenskolan.

 Under året:

- har från och med 2005 föreningen, genom ett förmånligt 3-årigt hyresavtal, själva  svarat för hyreskostnaden. I december fick vi en ny hyresvärd genom att Pronova fastigheterna såldes till Fastighets bolaget KLÖVERN.

- har abonnemang samt Internet uppkoppling som hitintills sponsrats av Dotcom Solutions AB nu upphört, och nytt avtal tecknats där vi själva står för kostnaden.

- har vi löpande informerat Microsoft om vår verksamhet, dock avvaktar vi att anhålla om nya bidrag och/eller nya program för verksamheten.

- har flera av våra medlemmar hållit löpande service på vår utrustning – ett stort tack.

- har styrelsen haft åtta (8) protokollförda styrelsemöten

samt 2 planeringsmöten med värdar och kursledare. Dessutom har ett flertal av våra aktiva kursledare och värdar deltagit i ett flertal arbetsmöten.

- har utbildningsgruppen haft ett flertal möten och på ett kvalificerat sätt planerat kurserna för våra kursledare.

 Ekonomi.

Föreningens ekonomi är mycket tillfredsställande med en omslutning på drygt 183 000 Skr   Föreningen har fonderade medel för kommande kommande hyreskostnader.

 Hemsida.

Föreningens hemsida har under året hållits aktuell av en webbgrupp som ansvarar  för den löpande uppdateringen av hemsidan.

Hoppas att våra medlemmar blir mer aktiva på hemsidan.

 Kandidatuppsats av Jasmina Bajramovic, Linköpings Universitet.

Under maj månad utförde Jasmina Bajramovic, en enkät om hur vi, yngre, pensionärer uppfattade hur lättläst Östergötlands läns landstings hemsida var.

Uppsatsen är nu publicerad på webben där den går att läsa under adress: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-4597  

Sammanfattning.

Det gångna verksamhetsåret har varit mycket positivt med ett 40-tal aktiva värdar, kursledare och biträdande kursledare. Alla tar egna initiativ och många förslag till nya aktiviteter, bättre rutiner etc. kommer ständigt upp på dagordningen. Att vara värd och eller kursledare är mycket tillfredsställande, då våra medlemmar är mycket aktiva, trevliga och intresserade av den nya  InformationsTekniken.

Den 16 – 17 maj anordnades tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan ett utbildnings seminarium, med Rosmarie Nelson Ekerå som kursledare. Ett 25-tal av våra aktiva värdar och kursledare deltog i seminariet som förlades till en Mariehamns resa. Traditionellt avslutades verksamhetsåret med jultallrik för alla de aktiva medlemmar som frivilligt och med stort engagemang engagerat sig som värdar, cirkelledare samt i styrelsearbetet. Alla dessa har fått fritt medlemskap som ersättning för nedlagt arbete.

Alla aktiva värdar, kursledare och biträdande kursledare samt övriga medlemmar ingen nämnd och ingen glömd skall ha ett stort tack för årets medverkan och insatser.

 

Norrköping 200512 31

SeniorNet Norrköping

Lars Söderholm / Ordförande