Årsberättelse 2008

 

SeniorNet Norrköping

www.seniorit.se

 

 

Årsredogörelse för SeniorNet Norrköpings

 verksamhetsår 2008.

Ett händelserikt jubileumsår år 2008 har avslutats.

Från starten 1998 med ett 30-tal medlemmar, i lånad lokal, med fyra datorer där kursledaren satt vid tangentbordet runt vilka medlemmar samlade sig och fick sin första inblick i datorns och Internets framtid, var det nog ingen som kunde tänka sig in i var vår förening i dag skulle stå.

Endast tack vare alla entusiastiska, vetgiriga medlemmar, våra aktiva kursledare, ÖppetHus-värdar och alla övriga aktiva som helhjärtat och utan tanke på ersättning engagerat sig i vår verksamhet hade vi inte varit där vi är i dag.

Vi skall inte heller glömma bort medlemmarnas möjligheter till socialt umgänge vilket i fler fall utmynnat i intressanta samtal vid kaffepauserna samt att vissa funnit gemensamhet med andra och under sommaren anordnat cykel turer, resor etc.

Efter ett helt år i de nya större lokalerna har medlemsbesöken ökat med hela 21 % från 4323 till 5233, vilka noterats i besöksliggaren.

Antalet deltagare på våra kurser, cirklar och tematräffar, har ökat från 417 till 627 eller hela 50 %. Denna stora ökning beror till stor del på att föreningen i de nya lokalerna har två separata lokaler med 8 respektive 15 elevdatorer samt att flera nya kursledare och medhjälpare tillkommit.

Vid årsskiftet hade SeniorNet i Norrköping 616 (569 förra året) registrerade gamla och nytillkomna medlemmar.

Den 22 oktober uppmärksammade vi 10-årsjubilet med ett mer än fullsatt öppet hus med ett 120- tal medlemmar som fick information av Apoteket, Nordea samt Skattemyndigheten. Besökarna bjöds på snittar dryck och kaffe.

– Vår förening sponsrar Omsorgsjul, genom att vi sköter deras hemsida.
– Norrköpings kommuns möte den 13 maj deltog vår förening med två representanter.

Den 16 april deltog vi med några representanter i "Surfa Lugnt" seminariet i Stockholm

– Tillsammans med "Surfa Lugnts" organisationen tog vår förening initiativ till en temadag den 13 november. Inbjudna var olika företag samt organisationer i Norrköping. Dagen uppmärksammades på "Surfa Lugnts" hemsida bland annat med en information om vår verksamhet.

Kursverksamheten har i sin helhet administrerats i mycket god samverkan med SV, Studieförbundet Vuxenskolan. SV sköter rutiner med kallelse, kursavgifter etc.


Hänt under året.

Teknik och utrustning:

   Den större lokalens stationära datorer har löpande underhållits och uppdaterats.

   En del äldre skärmar har bytts ut.

   Microsoft Vista och Word 2007 har installerats på de bärbara datorerna.

   Den större lokalen har utrustats med en högtalaranläggning för kursledarna.

   Projektorerna i båda lokalerna är utbytta till ljusstarkare sådana.

Sponsorer:

   Vår tidigare sponsor Microsoft håller vi löpande kontakt med och avrapporterar vår verksamhet till dem.


Kursverksamheten:

   Kurser har bedrivits i båda lokalerna med två kursomgångar per termin måndag-torsdag 13.00–15.30 samt 16.00–18.30.

   Ett antal tema kurser/cirklar har hållits på fredagar.

Styrelsen:

   har haft åtta (8) styrelsemöten, där såväl ordinarie ledamöter som suppleanter och kursansvariga deltagit med stort engagemang.

Ekonomi:

   Föreningens ekonomi är tillfredsställande. Resultat och Balansräkning finns tillgänglig i vår föreningslokal efter redovisning och godkännande av årsmötet.

Hemsida:

   Föreningens hemsida har under året hållits aktuell av en webbgrupp som ansvarar löpande för uppdatering av hemsidan.

   Under året har vi fortsatt den populära fototävlan för våra medlemmar. Pris bästa foto sätts in som bild på skrivbordet i våra datorer.

Sammanfattning:

Det gångna verksamhetsåret har som vanligt varit mycket positivt med drygt ett 40-tal aktiva värdar, kursledare och biträdande kursledare. Alla tar egna initiativ och många förslag till nya aktiviteter, bättre rutiner etc. kommer ständigt upp på dagordningen.

I augusti månad anordnade vi en utbildnings- och startupp konferens för våra aktiva värdar och kursledare med ett 25 tal deltagare.

SeniorNet Norrköpings verksamhetsår 2008 avslutades i december på Black Horn för alla de aktiva medlemmar som frivilligt och med stort engagemang agerat som värdar, cirkelledare samt i styrelsearbetet. Alla dessa aktiva har fått fritt medlemskap samt fritt deltagande i våra kurser som ersättning för nedlagt arbete.

Alla aktiva värdar, kursledare och handledare samt övriga medlemmar - ingen nämnd och ingen glömd - skall ha ett stort tack för årets medverkan och insatser.

Norrköping 2008-12-31

SeniorNet Norrköping

 

 

Lars Söderholm/Ordförande