SeniorNet Norrköping

SeniorNet Norrköping

www.seniorit.se  

Årsberättelsen för

 

SeniorNet Norrköpings verksamhet 2010.

 

2000-talets första årtionde är avslutat.

I rapporten ”Svenskarna och Internet” 2010 framgår det att svenskarnas oro för att handla med kreditkort på nätet minskar kraftigt, att två av tre söker svar om hälsa och medicin på nätet och att 1,5 miljoner statusuppdaterar dagligen. Samtidigt känner sig varannan svensk inte delaktig i det nya informationssamhället…

Under våra tretton (13) verksamhetsår har vår förening medverkat till att drygt 2 000 av Norrköpings medborgare fått grundläggande utbildning i att använda datorn för att söka intressant information på Internet och kommunicera med nära och kära jorden runt.

SeniorNet Norrköping är därför väl rustad för att möta 40-, 50- och 60-talisterna när de avslutar sina aktiva arbetsliv, blir pensionärer och behöver komplettera sina kunskaper i att hantera datorn och dess mjukvaror samt ta del av annan social kommunikation som e-post, Facebook, Skype m.fl. på nätet. Våra nuvarande duktiga och nytillkommande funktionärer är garanter för att tillvarata och förmedla snabbt accelererande IT-nyheter. 

 

 • Under 2010 har föreningen haft besök av 4656 (frg. år 4588) medlemmar på kurser och Öppet hus i trivsam social gemenskap.

   
 • Antalet genomförda kurser/cirklar har under året varit 46 (frg. år 47) med totalt 450 (frg. 480) deltagare.

 

 • Vid årsskiftet hade SeniorNet i Norrköping 622 (frg. år 628) registrerade gamla och nytillkomna medlemmar. Nya medlemmar har inbjudits till välkomstmöten vid fem tillfällen två på våren och tre på hösten.
   
 • Den 8 mars deltog vi tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolans arrangemang på Stadsbiblioteket. Med bildspel tog vi emot intresserade biblioteksbesökare och presenterade SeniorNets verksamhet.
   
 • Vid ett antal tillfällen har vi till alla medlemmar med e-post adresser sänt ut ett aktuellt nyhetsmail med datatips och intressanta länkar på Internet.
   
 • Våra aktiva medlemmar, som fungerat som ÖppetHus-värdar, kursledare, handledare och alla andra funktioner i föreningen har deltagit i en kurskonferens före höststarten. Som avslutning av året anordnades gemensam samvaro med mat. Vid båda tillfällena deltog ett 25-tal funktionärer.

   
 • Kursverksamheten har i sin helhet administrerats i mycket god samverkan med SV, Studieförbundet Vuxenskolan. SV sköter rutiner med kallelse, kursavgifter etc.


   

Hänt under året.
 

·         Teknik och utrustning:
-
Den större lokalens stationära datorer har löpande underhållits och uppdaterats.
- Under året har tio datorer utbytts i den stora lokalen. Alla våra datorer i båda lokalerna har nu Windows 7 som operativoperativsystem.
- Strömförsörjningen till datorerna har kompletterats.
-
En ny skrivare har inköpts.

 

·         Sponsorer:
-
Vår sponsor Microsoft har under året överlåtit administrationen av mjukvaror till ett internationellt företag, SoupTech. Av dem  beställer vi nu vårt behov av program till en blygsam administrationskostnad.

 

·         Kursverksamheten:
-
Kurser har bedrivits i båda lokalerna med två kursomgångar per termin måndag-torsdag 13.00–15.30 samt 16.00–18.30.
-
Ett antal tema kurser/cirklar har hållits på fredagar.
-
Utbildningsgruppen har effektiviserat kursadministrationen på ett mycket tillfredsställande sätt.

 

·         Styrelsen:
-
har haft sex (6) styrelsemöten, där såväl ordinarie ledamöter som suppleanter och adjungerade ansvariga deltagit med stort engagemang.

 

·         Ekonomi:
-
Föreningens ekonomi är tillfredsställande. Resultat och Balansräkning finns tillgänglig i vår föreningslokal efter redovisning och godkännande av årsmötet.

 

 • Hemsida: Föreningens hemsida har under året hållits aktuell av en webbgrupp som ansvarar löpande för uppdatering av hemsidan. Denna uppdateras nu regelbundet med aktuell information för medlemmarna. Under året har vi fortsatt den populära fototävlan för våra medlemmar.
  Pris bästa foto sätts in som bild på skrivbordet i våra datorer.

 

 

 

Sammanfattning:

Det gångna verksamhetsåret har som vanligt varit mycket positivt med drygt ett 50-tal aktiva värdar, kursledare och biträdande kursledare. Alla tar egna initiativ och många förslag till nya aktiviteter, bättre rutiner etc. kommer ständigt upp på dagordningen.

I augusti månad anordnade vi en utbildnings- och startuppkonferens för våra aktiva värdar och kursledare med ett 25 tal deltagare. I december var samtliga också inbjudna till gemensam kvällssamvaro.

Alla aktiva medlemmar som frivilligt och med stort engagemang agerat som värdar, cirkelledare samt i styrelsearbetet, har dessutom fått fritt medlemskap samt fritt deltagande i våra kurser som ersättning för nedlagt arbete. Dessa förmåner har också våra två hedersmedlemmar Lars-Erik Dahlman samt Ingvar Sigfridson.

 

Norrköping   2011-01-23

 

SeniorNet Norrköping

Lars Söderholm/Ordförande

 

Styrelsemedlemmar, värdar, kursledare och handledare, övriga funktionärer samt alla medlemmar  - ingen nämnd och ingen glömd -  skall ha ett hjärtligt, stort tack för årets medverkan och goda insatser.