Verksamhetsberättelse för

SeniorNet Norrköping 2012

Nytt
år 2013 - SeniorNet Norrköpings 15:e verksamhetsår - Jubileumsåret har inletts!

I den årligen återkommande rapporten för 2012 kan man läsa mycket för oss intressant statistik, här nedan en kort sammanfattning.

Fortfarande har föreningen framöver en positiv framtid då fortfarande ca 1,2 miljoner

svenskar över 55 år "Ickeanvändare " av Internet varav ca 140 000 använder Internet en eller färre gånger per månad. Omsatt till Norrköpings befolkning står ca 18 000 medborgare i Norrköpings kommun helt eller delvis utan kunskaper eller möjlighet att använda Internet eller delta i den digitala gemenskapen.

2013 och åren framöver har föreningen stora möjligheter att utvecklas och vända den något negativa trenden som präglat de senaste åren av vikande medlemsanslutning, kursanslutning samt besök på våra "Öppet hus"-dagar. Vår verksamhet måste ständigt anpassas till sådant som passar den yngre 55+ generationen att söka medlemskap i föreningen. Det finns många aktörer i Norrköping som erbjuder kurser i data och Internet men vi ar ensamma med vårt speciella "Öppet hus" fyra dagar i veckan som skapar ett gemensamt socialt umgänge medlemmarna emellan.

Utbildningsprogrammen måste successivt anpassas och förnyas till nya och gamla

medlemmarnas önskemål, såsom de sociala medierna Facebook och Twitter, utbildning på "smarta" mobiltelefoner, surfplattor, Skype, delta i bloggar eller själv göra blogg/hemsida  m.m. 

Våra nuvarande duktiga och nytillkommande funktionärer är garanter för att ta till vara och förmedla snabbt accelererande IT-nyheter. 

Sammanfattning av det gångna året 2012

·        Under 2012 har föreningen haft besök av 3734 (2011: 4159) medlemmar på kurser och Öppet Hus i trivsam social gemenskap. 

·        Antalet genomförda kurser/cirklar har under året varit 46 (39) med totalt 325 (441) deltagare. 

·        Vid årsskiftet hade SeniorNet i Norrköping 540 (610) registrerade medlemmar. Den 1999 medlemmen registrerades strax efter årsskiftet 2012-2013.

Infogruppen

På styrelsemötet i mars 2012 beslutades att bilda en informationsgrupp med ansvar för löpande information till vara medlemmar efter beslut i styrelsen och/eller önskemål från respektive arbetsgrupper. 

1. Fem (5) informationsblad har medlemmar med e-postadress fått under året.

2. En ny aktuell folder som beskriver vår verksamhet finns för utdelning.

3. Presentation om vårens och höstens studiecirklar

• Den 26 oktober var samtliga under året aktiva funktionärer (60) inbjudna till informationsträff på Grand Hotell. 40 funktionärer kom till träffen som Infogruppen ansvarade för.

1. Alina informerade om Smartphone och läsplattor.

2. Föreningens hemsida och utveckling presenterades.

3. Utbildningsgruppen informerade om cirklar och rutiner med Studieförbundet (SV).

4. Teknikgruppen informerade om Windows 8.

• Vid äldremässan på Louis De Geer den 1-3 oktober, som Norrköpings kommun ansvarade för, deltog Infogruppen samt ett flertal av vara funktionärer. Stor besöksfrekvens gav oss mojlighet att presentera vår verksamhet.

Teknikgruppen
• Den större lokalens stationära datorer har löpande underhållits och uppdaterats.

• Alla våra datorer i båda lokalerna har nu samma program och Windows 7 som

operativsystem.

• Under året har vi köpt in en bärbar dator av märket Toshiba med operativsystemet

Windows 8, kommer att placeras i lilla salen för att träna på Windows 8 programmet!

• En ny och effektivare router har inköpts.

Sponsorer
Vår sponsor Microsoft, genom företaget Soup Tech har under året inte utnyttjats för ny programvara.

Kursverksamheten
• Kurser har bedrivits i båda lokalerna med två kursomgångar per termin måndag-torsdag 13.00-15.30 samt 16.00-18.30.

• Ett antal temakurser/cirklar har hållits på fredagar.

• Utbildningsgruppen har fortlöpande tillsammans med SV effektiviserat kursadministrationen på ett mycket tillfredsstallande sätt.

• Totalt har vi haft 671 lektionstimmar under året.

Styrelsen
Har haft nio (9) styrelsemöten, där såväl ordinarie ledamöter som suppleanter och adjungerade ansvariga deltagit med stort engagemang
.

Ekonomi
Under året har ett nytt ekonomiprogram för ideella föreningar "Visma" inköpts och tagits i bruk inför 2013
.

Hemsida
• Föreningens hemsida har under året hållits aktuell av en webbgrupp som ansvarar

löpande för uppdatering av hemsidan.

• Hemsidan har under året förnyats med en ny layout.

• Medlemsregistret har tagits bort och ersatts med en medlemslista som finns tillgänglig i föreningslokalen.

Slutord

Det gångna verksamhetsåret har som vanligt varit mycket positivt med drygt ett 50-tal aktiva värdar, kursledare och handledare. Alla tar egna initiativ och många förslag till nya aktiviteter, bättre rutiner etc. kommer ständigt upp på dagordningen.

Som nämnts inledningsvis om medlemsantal och kursverksamhet måste särskild kraft ägnas åt att föreningen får ökande medlemsanslutning och att kursinnehållet anpassas till raskt kommande digitala nyheter. SeniorNet Norrköping är fortfarande bland de största, om inte största, enskilda föreningen med devisen " En ideell IT-förening för äldre, där äldre lär äldre".

 

Alla aktiva medlemmar som frivilligt och med stort engagemang agerat som värdar, cirkelledare samt deltagit i styrelsearbetet har fått fritt medlemskap samt fritt deltagande i våra kurser som ersättning för nedlagt arbete. Dessa förmåner tillkommer också vår hedersmedlem Ingvar Sigfridson.

Då jag vid 2013 års årsmöte lämnar mitt ordförandeskap för SeniorNet Norrköping som jag med stort och aktivt intresse ägnat mig åt sedan jag var med om att starta föreningen 1998 vill jag tacka alla "gamla" medlemmar som varit med från första året samt alla övriga som tillkommit under dessa 15 år.

Det har varit ett stort nöje att "leda" föreningen under dessa framgångsrika år, alltid med ömsesidigt gott samarbete med engagerade styrelsemedlemmar, funktionärer och alla vetgiriga medlemmar.

Ett stort och varmt tack - och lycka till i de kommande intressanta Internet-åren!

Lars Söderholm

Norrköping 2013-03-12

SeniorNet Norrköping

Lars Söderholm

Ordförande