Årsberättelse 2006

 

Årsredogörelse för SeniorNet Norrköpings

 verksamhetsår 2006.

Ytterligare framgångsrikt år 2006 har avslutats och är nu inne i vårt 9:e verksamhetsår.

Under det gångna året har öppet hus, måndag–torsdag som vanligt varit mycket välbesökt av 3716 medlemmar

(fg.år 3583) som fått assistans av våra duktiga värdar samt med träning i kunskaper de inhämtat på våra

kurser.

Kurser har hållits i Pröva På, World grund, World fortsättning, Internet, Surfa och Mejla, Excel, PowerPoint,

Digital bildbehandling, Digitalkameran och datorn, Hemsida, Datorfrågor, MovieMaker samt ytterliga

ett antal temadagar. Antal kursdeltagare har under året varit 413 en liten minskning från år 2005 med 47 deltagare, detta trots att alla kurser snabbt övertecknats. Nuvarande kursledare och handledare har gjort ett jättejobb och utan deras insats hade minskningen varit större.

Från föregående år ca 438 har medlemsantalet ökat till ca 528 varav flertalet nya medlemmar fått

grundläggande datakunskaper under det gångna året. Under sommarmånaderna maj, juni och augusti

har öppet hus som tidigare begränsats till endast tisdagar och torsdagar samt juli varit stängt.

Kursverksamheten har i sin helhet administrerats i god samverkan med SV, Studieförbundet Vuxenskolan.

Hänt under året.

Teknik och utrustning:

   Har de stationära datorerna i lokalen löpande underhållits,

   Trådlöst nätverk har installerats.

   NetOp School har inköpts; ett program och hjälpmedel för våra kursledare är installerad

   på alla våra datorer

   Våra tidigare inköpta beg. bärbara datorer är ersatta med 11 nya bärbara.

   Genline FamilyFinder är installerat på en av datorerna för våra släktforskare

Lokalen:

   Vår hyresvärd Klövern erbjöd oss under våren att byta lokal då vår granne LEON hade

   behov av att utöka

   sina lokaler. Ännu har inget förändring skett men vår målsättning är att vara kvar i Pronova med oförändrad verksamhet. Hyresavtalet gäller till februari 2008 då vårt förmånliga

   hyresavtal kommer att omförhandlas.

Sponsorer:

   Förutom det förmånliga hyresavtalet med fastighetsägaren Klövern har Rosen-Serien speciellt uppskattat av våra kvinnliga medlemmar.

   Vår tidigare sponsor Microsoft håller vi löpande kontakt med och avrapporterar vår

   verksamhet till dem.

Media:

   Under året blev vi uppmärksammade av Norrköpings tidningar med en positiv artikel om vår verksamhet.

    (finns att ta del av på vår hemsida)

Kursverksamheten:

   Kurser har bedrivits i lokalen med två kursomgångar per termin måndag - torsdag

   13.00-15.30 samt 16.00-18.30.

   Kurser har också hållits hos Studieförbundet Vuxenskolan med våra bärbara datorer.

   En pröva på kurs har hållits hos Medborgarservice Navestad Ringdansens Centrum med våra bärbara datorer för där boende intresserade 55+ are.

Styrelsen:

   har haft sju (7) styrelsemöten där såväl ordinarie ledamöter som suppleanter och kursansvariga deltagit med stort engagemang.

Ekonomi:

   Föreningens ekonomi är tillfredsställande med en omsättning på drygt 204 000:- Skr

    (167 000) samt med fonderade medel för kommande utgifter.

Hemsida:

   Föreningens hemsida har under året hållits aktuell av en webbgrupp som ansvarar löpande för uppdatering

   av hemsidan.

Hoppas att våra medlemmar blir mer aktiva på hemsidan.

Sammanfattning:

Det gångna verksamhetsåret har som vanligt varit mycket positivt med ett 40-tal aktiva värdar,

kursledare och biträdande kursledare.

Alla tar egna initiativ och många förslag till nya aktiviteter, bättre rutiner etc. kommer ständigt upp på dagordningen.

SeniorNet Norrköpings verksamhetsår 2006 avslutades i december med den traditionella jultallriken för alla de aktiva medlemmar som frivilligt och med stort engagemang agerat som värdar, cirkelledare samt i styrelsearbetet.

Alla dessa aktiva har fått fritt medlemskap samt fritt deltagande i våra kurser som ersättning för nedlagt

arbete.

Alla aktiva värdar, kursledare och handledare samt övriga medlemmar ingen nämnd och ingen

glömd skall ha ett stort tack för årets medverkan och insatser.

Norrköping 200612 31

SeniorNet Norrköping

Lars Söderholm/Ordförande

 

PS!

Resultat & balansräkning samt budget presenteras på årsmötet samt finns att läsa i föreningslokalen.