Årsberättelse 2007

Årsredogörelse för SeniorNet Norrköpings

verksamhetsår 2007.

 

Ett händelserikt år 2007 har avslutats och vi är nu inne i vårt jubileumsår, det 10:de verksamhetsåret.

Efter avslutad vårtermin flyttade vi in i större och mer ändamålsenliga lokaler. De närmast föregående åren hade besöksfrekvensen på öppet hus stagnerat, men fick nu en kraftig ökning med hela 13,6 % till 4323 besökare (föregående år 3716).

I vår nya, större lokal har vi 13 stationära datorer samt i den mindre lokalen 9 bärbara datorer, alla med senaste WindowsXP program och samtliga utrustade med NetOp School, som underlättar utbildningen för våra kursledare.

Medlemsutvecklingen går stadigt uppåt, nu kommer 40-talistera som medlemmar och vid årsskiftet var vi hela 569 medlemmar (föregående år 526)

Kurser har hållits i Pröva På, World grund, World fortsättning, Internet, Surfa och Mejla, Excel, PowerPoint, Digital bildbehandling, Digitalkameran och datorn, Hemsida, Wordfrågor Datorfrågor, MovieMaker samt ett antal temadagar.

Antalet kurser har minskat från 52 till 45 och kursdeltagarna från 470 till 417, detta trots att alla kurser snabbt övertecknats. Orsaken till detta är i huvudsak av att vi saknar tillräckligt många kursledare och handledare. Dessutom redovisades 5 temadagar förra året som kurser.

Nuvarande kursledare och handledare har gjort ett jättejobb och utan deras insats hade minskningen varit större.

Under sommar­månaderna maj, juni och augusti har öppet hus som tidigare begränsats till endast tisdagar och torsdagar samt juli varit stängt.

 

Kursverksamheten har i sin helhet administrerats i mycket god samverkan med SV, Studieförbundet Vuxenskolan. SV sköter nu också rutiner med kallelse, kursavgifter etc.

 

Hänt under året.
 

Teknik och utrustning:

-          De stationära datorerna i lokalen har löpande underhållits.

-          Ett par äldre datorer har ersatts med nya.

-          Microsoft Vista har installerats på ett par datorer.

Lokalen:

-          Ny större och mer ändamålsenlig lokal flyttade vi in i under sommaren, vilket innebar att de bärbara datorerna finns i den mindre lokalen även den med dataprojektor.

Sponsorer:

-          Det tidigare hyresavtalet blev omförhandlat med Klövern, vilket innebar en betydligt högre hyra än för den gamla lokalen, även om den blev något förmånligare jämfört med marknadsmässig hyra.

-          Rosen-Serien sponsrar oss, speciellt uppskattat av våra kvinnliga medlemmar.

-          Vår tidigare sponsor Microsoft håller vi löpande kontakt med och avrapporterar vår verksamhet till dem.

Media:

-          Under året blev vi uppmärksammade av Norrköpings Tidningar, Webbtv-24NT med ett positiv reportage om vår verksamhet. TV-avsnittet ligger på vår hemsida och kan öppnas därifrån.

Kursverksamheten:

-          Kurser har bedrivits i lokalen med två kursomgångar per termin måndag-torsdag 13.00-15.30 samt 16.00-18.30.

-          Kurser kan nu också hållits parallellt i våra båda lokaler med våra bärbara datorer.

-          Kursutbudet har också ökats med släktforskning under SV: s ledning.

Styrelsen:

-          har haft sju (7) styrelsemöten, där såväl ordinarie ledamöter som suppleanter och ibland även kursledare deltagit med stort engagemang.

Ekonomi:

-          Föreningens ekonomi är tillfredsställande och finns tillgänglig i vår föreningslokal.

Hemsida:

-          Föreningens hemsida har under året hållits aktuell av en webbgrupp som ansvarar löpande för uppdatering av hemsidan.

-          Under höstterminen har vi haft en fototävlan för våra medlemmar. Pris bästa foto som bild på skrivbordet i våra datorer.

Sammanfattning:

Det gångna verksamhetsåret har som vanligt varit mycket positivt med ett 40-tal aktiva värdar, kursledare och biträdande kursledare. Alla tar egna initiativ och många förslag till nya aktiviteter, bättre rutiner etc. kommer ständigt upp på dagordningen.

I augusti månad anordnade vi en utbildnings- och startupp konferens för våra aktiva värdar och kursledare med Eva Sivertsdotter som cirkelledare i om ”att våga ta ett steg till i sin utveckling” och om att stå framför publik och prata.

SeniorNet Norrköpings verksamhetsår 2007 avslutades i december med den traditionella jultallriken för alla de aktiva medlemmar som frivilligt och med stort engagemang agerat som värdar, cirkelledare samt i styrelsearbetet. Alla dessa aktiva har fått fritt medlemskap samt fritt deltagande i våra kurser som ersättning för nedlagt arbete.

Alla aktiva värdar, kursledare och handledare samt övriga medlemmar - ingen nämnd och ingen glömd - skall ha ett stort tack för årets medverkan och insatser.

Norrköping 2007 12  31

SeniorNet Norrköping

 

Lars Söderholm/Ordförande