Verksamhetsberättelse 2013

 

Årsmötet den 14 mars 2014 på Hemgården.

Styrelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: P-A Nordlund
Vice ordförande: Bengt Liljestrand,
Kassör: Björn Malmström
Sekreterare: Birgitta Ehnström
Ledamöter: Maja-Stina Malm, Jan Jönsson, Ulla Andersson, Arne Enocsson,
Nils-Gunnar Nilsson.

Suppleanter
Bengt Paulinger, Gösta Wenell, Inga-Maj Lundmark, Krister Andersson.

Revisorer
Eine Wallberg, Boris Sjöö, Per-Olov Engstrand, suppleant

Valberedning
Birgit Bjärbo, sammankallande, Lars-Gösta Carlsson och Eivy Johansson

Medlemmar
Vid uppföljning av medlemsregistret den 31 december 2012 hade föreningen 540 registrerade medlemmar. Den 31 december 2013 var 485 medlemmar registrerade.

Föreningslokalen har under verksamhetsåret besökts av 3170 medlemmar i samband med kursverksamhet och Öppet Hus att jämföras med 3734 under 2012.

Verksamhetsåret 2013

2013 har varit ett år med många nyheter. En delvis ny styrelse, deltagande i samarbetet mellan Norrköpings kommun och det civila samhället samt ett inledande engagemang i det utvecklingsprojekt som kommunen och Hälsans nya verktyg* arbetar med när det gäller att utbilda människor i högre åldrar (80+) i användandet av surfplattor. Projektet kommer att pågå under 2014.

En av årets höjdpunkter var föreningens 15-årsjubileum som gick av stapeln i oktober. Kommunalrådet Lars Stjernqvist inledde raden av intressanta föredragshållare där många av våra medlemmar tog del av kunskaperna som förmedlades från scenen. Ett tack till vår förre ordförande Lars Söderholm som initierade festligheterna.

Tyvärr drabbades vi i våras av ett inbrott då det stals bärbara datorer till stora värden, vilket var ekonomiskt smärtsamt för föreningen.

Vi tar nya tag inför kommande verksamhetsår och ser framtiden an med tillförsikt och siktar på att ligga i framkant när det gäller utnyttjande av ny teknik. Vi har ett härligt gäng funktionärer som jobbar hårt för föreningens bästa och det är en väsentlig del i vår verksamhet. Sammanfattningsvis har alla arbetsgrupper lagt ner mycket ideell tid och möda för att föreningen ska fungera för alla medlemmars trivsel och ökade kunskaper inom vårt verksamhetsområde.

Stort tack till alla ideella krafter som lägger ner mycket tid för SeniorNet Norrköping

Styrelse
Styrelsen har under året hållit nio (9) protokollförda sammanträden. Vidare har styrelsen sammanträtt vid två planeringsdagar. Styrgruppen, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, har mötts för att bereda ärenden inför styrelsemöten.

Vid förra årsmötet fick styrelsen i uppdrag att göra en översyn av föreningens stadgar. Ett förslag till nya stadgar har antagits vid styrelsemöte 21 augusti 2013.
Stadgeändringsförslaget bilägges årsmöteshandlingarna.


Verksamhetsgrupper
Teknikgruppen
Teknikerna fick oväntat jobb med anledning av inbrottet. De klarade av extrauppgiften på ett bra sätt så att allt var O.K. inför höstens kursstart. En del trassel har förekommit med maskinparken p.g.a. att några datorer börjar bli gamla och slitna. De kommer att ersättas så snart ekonomin tillåter.

Info-/utbildningsgruppen
Vår utbildningsverksamhet har fortsatt; glädjande har varit att nybörjarkurserna har haft fullt hus. Mindre glädjande har varit att vissa kurser har fått ställas in p.g.a. för få anmälda. En orsak till det kan vara en ökande konkurrens från olika pensionärsföreningar och gratiskurser på biblioteket.

Info-/utbildningsgruppen har under året jobbat hårt med att få kursverksamheten att fungera på ett bra sätt och hållit medlemmarna informerade om vad som händer i föreningen.
Annan intressant och nyttig information har funnits på hemsidan, bl.a. via bloggen Senior-IT som administreras av Lars Söderholm.

Hemsidesgruppen
Hemsidan har under året fått ett nytt och attraktivt utseende. Gruppen har lagt ner ett stort arbete för att få till en bra och tydlig layout samt hålla hemsidan uppdaterad. Det arbetet pågår kontinuerligt för att sidan ska vara en bra informationskanal för medlemmarna.

Värdarna
Utan engagerade och intresserade värdar skulle vår Öppet Hus-verksamhet inte fungera. Vi är ganska unika med den verksamheten i förhållande till andra föreningar och organisationer som bedriver utbildningsverksamhet i datorvärlden.

 

Slutord

Det är vår förhoppning att genomförda cirklar och andra aktiviteter stimulerat medlemmarnas intresse inom föreningens verksamhetsområde och att vi på så sätt bidragit till ökade datakunskaper inom målgruppen.

 

 

Norrköping i januari 2014

SeniorNet Norrköping

 

                                                                                                                               

Per-Arne Nordlund                                                        Bengt Liljestrand

Ordförande                                                                    Vice ordförande

 

                                                                                                                                                        
Björn Malmström                                                          Birgitta Ehnström
Kassör                                                                            Sekreterare

 

                                                                                                                                                        
Maja-Stina Malm                                                          Jan Jönsson
Ledamot                                                                         Ledamot

 

                                                                                                                                                        
Arne Enocsson                                                               Nils-Gunnar Nilsson
Ledamot                                                                         Ledamot