Verksamhetsberättelse 2014

Årsmötet den 13 mars 2015 på Hemgården.

Styrelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: P-A Nordlund
Vice ordförande: Bengt Liljestrand,
Kassör: Björn Malmström
Sekreterare: Birgitta Ehnström
Ledamöter: Maja-Stina Malm, Nils-Gunnar Nilsson, Krister Andersson

Suppleanter
Inga-Maj Lundmark, Siw Andersson, Margareta Claesson.

Revisorer
Eine Wallberg, Alf Käcker, Inger Gustavsson, suppleant

Valberedning
Birgit Bjärbo, sammankallande, Lars-Gösta Carlsson och Eivy Johansson

Medlemmar
Vid uppföljning av medlemsregistret den 31 december 2013 hade föreningen 485 registrerade medlemmar. Den 31 december 2014 var 458 medlemmar registrerade.

Föreningslokalen har under verksamhetsåret besökts av 2602 medlemmar i samband med kursverksamhet och Öppet Hus att jämföras med 3170 under 2013.

Verksamhetsåret 2014

2014 har varit ett år där föreningen har fortsatt samverkan med kommunen, både vad gäller att utveckla samarbetet med det civila samhället och i PUFF-enhetens utbildningsprojekt inom ramen för Testmiljö Norrköping. SeniorNet har under hösten varit representerade i den grupp inom civila samhället som planerar föreningslivsmässan som ska äga rum i Arbetets Museum
den 14:e mars 2015.
Den verksamhetsplan som presenterades vid förra årsmötet har till största delen hållits.

Sammanfattningsvis har alla arbetsgrupper lagt ner mycket ideell tid och engagemang för att föreningen ska fungera för alla medlemmars trivsel och ökade kunskaper inom vårt verksamhetsområde.

Stort tack till alla ideella krafter som lägger ner mycket tid och kraft för SeniorNet Norrköping

Styrelse
Styrelsen har under året hållit åtta (8) protokollförda sammanträden. Styrgruppen, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, har mötts vid några tillfällen för att bereda ärenden inför styrelsemöten.

Verksamhetsgrupper
Teknikgruppen
Våra tekniker har oförtrutet jobbat på att hålla maskinparken uppdaterad och funktionell. Det är ju inte alltid datorerna gör som man vill så det är ett grannlaga arbete gruppen utfört.

Info-/utbildningsgruppen
Info/utbildningsgruppen har under året hållit medlemmarna informerade om verksamheten och jobbat för att hålla kursplanerna levande. Vi märker en viss nedgång i några kurser, samtidigt som deltagarantalet ökat i nybörjarkurserna. Intresset för att delta i utbildning när det gäller pekplattor verkar vara på topp.

Hemsidesgruppen
Gruppen har lagt ner ett stort arbete för att få till en bra och tydlig layout samt hålla hemsidan uppdaterad. Det arbetet pågår kontinuerligt för att sidan ska vara en bra informationskanal för medlemmarna.

Värdarna
Utan engagerade och intresserade värdar skulle vår Öppet Hus-verksamhet inte fungera. Vi är ganska unika med den verksamheten i förhållande till andra föreningar och organisationer som bedriver utbildningsverksamhet i datorvärlden.

Slutord

Det är vår förhoppning att genomförda cirklar och andra aktiviteter stimulerat medlemmarnas intresse inom föreningens verksamhetsområde och att vi på så sätt bidragit till ökade datakunskaper inom målgruppen. Vidare tror vi på att vårt utökade samarbete med kommunen och andra aktörer inom det civila samhället ska hjälpa till att hålla föreningen fortsatt framgångsrik och stark under mottot ”Att umgås – att lära”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrköping i januari 2015

SeniorNet Norrköping

 

                                                                                                                                                       

Per-Arne Nordlund                                                        Bengt Liljestrand

Ordförande                                                                    Vice ordförande

 

                                                                                                                                                       
Björn Malmström                                                           Birgitta Ehnström
Kassör                                                                            Sekreterare

 

                                                                                                                                                       
Maja-Stina Malm                                                           Krister Andersson
Ledamot                                                                         Ledamot

 

                                                                
Nils-Gunnar Nilsson
Ledamot