Verksamhetsberättelse 2015

Årsmötet den 18 mars 2016 på Hemgården.

 

Styrelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Bengt Liljestrand
Vice ordförande: Vakant
Kassör: Björn Malmström
Sekreterare: Siw Andersson
Ledamöter: Maja-Stina Malm, Nils-Gunnar Nilsson, Krister Andersson, Bengt Paulinger

Suppleanter
Inga-Maj Lundmark, Siw Andersson.

Revisorer
Alf Käcker, Inger Gustavsson och Kerstin Isaksen suppleant

Valberedning
Solveig Jonsson, sammankallande, Birgitta Sahlqvist och Kent Svensson

Medlemmar
Vid uppföljning av medlemsregistret den 31 december 2013 hade föreningen 485 registrerade medlemmar. Den 31 december 2015 var 458 medlemmar registrerade.

Föreningslokalen har under verksamhetsåret besökts av 2602 medlemmar i samband med kursverksamhet och Öppet Hus att jämföras med 3170 under 2013.

Verksamhetsåret 2015

På årsmötet i mars 2015 valdes Eine Wallberg som ny ordförande i föreningen. I maj samma år avsade hon sig uppgiften som ordförande och meddelade samtidigt att hon lämnar föreningen.

 Under första halvåret 2015 hade föreningen har fortsatt samverkan med kommunen, både vad gäller att utveckla samarbetet med det civila samhället och i PUFF-enhetens utbildningsprojekt inom ramen för Testmiljö Norrköping. Inga PUFF kurser har hållits av föreningen andra halvåret 2015.  Den verksamhetsplan som presenterades vid förra årsmötet har till största delen hållits.

Sammanfattningsvis har alla arbetsgrupper inom föreningen lagt ner mycket ideell tid och engagemang för att föreningen ska fungera för alla medlemmars trivsel och ökade kunskaper inom vårt verksamhetsområde.

Stort tack till alla ideella krafter som lägger ner mycket tid och kraft för SeniorNet Norrköping.

 

Styrelsen
Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sammanträden. Styrgruppen, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, har mötts vid några tillfällen för att bereda ärenden inför styrelsemöten.

Verksamhetsgrupper


Teknikgruppen
Våra tekniker har oförtrutet jobbat på att hålla maskinparken uppdaterad och funktionell. Det är ju inte alltid datorerna gör som man vill så det är ett grannlaga arbete gruppen utfört. Datorerna i lilla lokalen har uppdaterats till Windows 10. I stora lokalen har vi 6st datorer med Windows 8 och 3st med Windows 7.

Info-/utbildningsgruppen
Info/utbildningsgruppen har under året hållit medlemmarna informerade om verksamheten och jobbat för att hålla kursplanerna levande. Vi märker en viss nedgång i några kurser, samtidigt som deltagarantalet ökat i nybörjarkurserna. Intresset för att delta i utbildning när det gäller pekplattor verkar vara på topp. Under 2015 har våra mini-kurser varit mycket populära då de endast varit 3 tim och bl.a. innehållit repetitioner ur de kurser som vi tidigare genomfört, samt genom gång av Windows 8, 8.1 och Windows 10.

Hemsidesgruppen
Gruppen har lagt ner ett stort arbete för att få till en bra och tydlig layout samt hålla hemsidan uppdaterad. Det arbetet pågår kontinuerligt för att sidan ska vara en bra informationskanal för medlemmarna.

Värdarna
Utan engagerade och intresserade värdar skulle vår Öppet Hus-verksamhet inte fungera. Vi är ganska unika med den verksamheten i förhållande till andra föreningar och organisationer som bedriver utbildningsverksamhet i datorvärlden.

Slutord

Det är vår förhoppning att genomförda cirklar och andra aktiviteter stimulerat medlemmarnas intresse inom föreningens verksamhetsområde och att vi på så sätt bidragit till ökade datakunskaper inom målgruppen. Vidare tror vi på att vårt utökade samarbete med kommunen och andra aktörer inom det civila samhället ska hjälpa till att hålla föreningen fortsatt framgångsrik och stark under mottot ”Att umgås – att lära”.