Stadgar för SeniorNet Norrköping.  Beslutade av årsmötet 2018–03-08.

§ 1 Namn
Föreningen är ideell och heter SeniorNet Norrköping.
Föreningen ska vara ideologiskt och politiskt oberoende.

§ 2 Syfte
Föreningen ska verka för att personer, 55 år och äldre lär sig att använda datautrustning.
I första hand vänder sig föreningen till personer i Norrköpings kommun och angränsande kommuner så länge dessa inte bildar egna föreningar.

§ 3 Verksamhet
SeniorNet Norrköping ska arbeta för
att organisera regelbundna sammankomster i föreningens lokaler.
att stimulera till ett aktivt deltagande i föreningen.
att anordna kurser för medlemmarna om datorer och program.
att medlem ska ges tillfälle att pröva på att använda datorer med handledning av funktionärer.
att ge medlemmar råd vid anskaffning av datautrustning.
att medlemmarna ska ges tillfälle att öva och använda de möjligheter som informationstekniken ger.
att stimulera till samverkan med motsvarande föreningar.
att upprätta kontakter med andra föreningar

§ 4 Medlemskap
Medlem i föreningen blir man genom att ha betalat föreskriven medlemsavgift.
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
Medlem som inte betalat den föreskrivna avgiften anses ha utträtt ur föreningen.
Medlem som missbrukar sitt medlemskap kan uteslutas av styrelsen.
Varje medlem har en röst på årsmöten.

§ 5 Ordinarie årsmöte
Medlemmarna ska kallas till föreningens årsmöte via E-post samt annonsering i lokalpress och på föreningens hemsida minst två veckor före mötet som skall äga rum före april månads utgång.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för årsmötet samt anmälan om av styrelsen
    utsedd sekreterare.
3. Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera
    årsmötesprotokollet.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst.
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska
    redovisning.
7. Föredragning av revisorernas berättelse.
8. Resultat- och balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgift.
11. Föredragning av verksamhetsplan.
12. Beslut om arvoden.
13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen 5-7 personer.
14. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter,
    a) ordföranden väljs för två år.
    b) övriga styrelseledamöter väljs för två år, varvid halva antalet
     väljs vartannat år.
    c) val av två suppleanter för ett år.
15.
Val av två revisorer för två år, väljs växelvis vartannat år, och en
     revisorssuppleant för ett år.

16. Valberedningen väljs för ett år och ska bestå av tre ledamöter, varav
     en sammankallande.
17. Ärenden som styrelsen förelägger mötet.
18. I rätt tid inkomna motioner samt styrelsens yttrande över dessa.
19. Mötet avslutas

§ 6 Motioner
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen lämnas till styrelsen senast den 31 januari. Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.
Beslut fattas med enkel majoritet, d.v.s. minst hälften av de närvarande ska stödja beslutet.
Varje medlem kan genom fullmakt företräda högst två icke närvarande medlemmar.

§ 7 Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas då styrelsen, revisorer eller minst en tredjedel av medlemmarna begär det.

§ 8 Styrelsen och dess uppgifter.
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga funktioner.
Styrelsens uppgifter är:
att leda och utveckla föreningsarbetet
att upprätta budget
att till årsmötet framlägga årsredovisning bestående av verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkningar
att föreslå medlemsavgift för nästkommande år

§ 9 Styrelsesammanträden
Ordföranden ska kalla till sammanträde minst två gånger per verksamhetsår samt när minst tre av styrelsens ledamöter begär det.
Beslut kan fattas om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som förordas av ordförande. Varje sammanträde ska protokollföras och justeras av ordföranden samt en justerare.

§ 10 Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Före februari månads utgång ska styrelsen till revisorerna lämna verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning samt övriga revisionshandlingar. Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före ordinarie årsmöte.

 § 11 Firmateckning
Styrelsens ordförande samt den eller de personer som styrelsen gett denna rätt får teckna föreningens firma.

§ 12 Stadgeändring
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut som fattas på ett årsmöte med två tredjedelars majoritet eller genom beslut med enkel majoritet som fattas vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte.

§ 13 Upplösning av föreningen
För att upplösa föreningen krävs två på varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum. Båda besluten måste fattas med minst 3/4 majoritet av närvarande medlemmar. Vid upplösningen ska årsmötet besluta om hur föreningens tillgångar ska fördelas.